Statut din 8 iunie 2001 al Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania

Asoc. Gen. a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi

Statut din 8 iunie 2001 al Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 302 din 8 iunie 2001

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, succesoare de drept a Uniunii Generale a Vanatorilor din Romania (U.G.V.R.), infiintata in anul 1919, recunoscuta ca persoana juridica prin Legea promulgata prin Decretul Regal nr. 1.393/1923 , reorganizata prin transformare ca Asociatia Generala a Vanatorilor din Romania (A.G.V.R.) prin Decretul nr. 211/1948 si ca Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 3.126/1953 , mentinuta si institutionalizata ca atare prin prevederile legilor, decretelor si hotararilor Consiliului de Ministri adoptate ulterior in legatura cu vanatoarea, pescuitul si regimul armelor, definita expres prin prevederile Legii nr. 26/1976 , este mentinuta in fiinta prin efectul Legii nr. 103/1996 si este recunoscuta ca fiind de utilitate publica prin Hotararea Guvernului nr. 259/2001 .
(2) Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, denumita in continuare A.G.V.P.S., este persoana juridica de utilitate publica si de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct si indivizibil.
(3) A.G.V.P.S. are denumire, sediu, patrimoniu, sigla si drapel proprii; durata functionarii acesteia este nedeterminata; modelele siglei si drapelului sunt prezentate in anexele nr. 1 si 2.
(4) A.G.V.P.S. are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Mosilor nr. 128, sectorul 2.
Art. 2. - (1) A.G.V.P.S. reprezinta in principal interesele organizatiilor de vanatori si/sau de pescari sportivi afiliate la aceasta, constituite pe principiul liberei asocieri ca organizatii nonprofit, cu personalitate juridica si patrimoniu privat, distinct si indivizibil.
(2) Afilierea organizatiilor de vanatori si/sau de pescari sportivi la A.G.V.P.S. se face potrivit legii si prezentului statut, cu obligatia respectarii lor intocmai.
(3) Numarul organizatiilor care se pot afilia la A.G.V.P.S. este nelimitat.
Art. 3. - (1) Organizatiile vanatorilor si/sau pescarilor sportivi afiliate la A.G.V.P.S., denumite in continuare organizatii afiliate, sunt constituite din membri cetateni romani cu domiciliul in Romania si membri cetateni straini rezidenti in Romania pentru o perioada de minimum un an, potrivit legii.
(2) Numarul membrilor cetateni straini vanatori sau pescari sportivi nu poate depasi in componenta organizatiilor afiliate proportia de 0,5% raportata la numarul total al vanatorilor si, respectiv, al pescarilor sportivi din organizatia afiliata respectiva.
Art. 4. - Scopul principal al A.G.V.P.S. este de reprezentare la nivel national si international a intereselor organizatiilor afiliate si, implicit, ale membrilor acestora, in conditiile gestionarii durabile a vanatului si pestelui din fondurile de vanatoare si de pescuit atribuite in gestiune organizatiilor afiliate.
Art. 5. - (1) A.G.V.P.S. are urmatoarele obiective si atributii principale:
a) reprezentarea si apararea intereselor organizatiilor afiliate si, implicit, ale membrilor acestora in fata autoritatilor interne si internationale;
b) indeplinirea atributiilor stabilite, potrivit legii, de autoritatile publice centrale care raspund de silvicultura si piscicultura;
c) stimularea si sustinerea materiala a activitatilor de conservare a biodiversitatii faunei salbatice de interes vanatoresc si piscicol, precum si protejarea mediului natural de dezvoltare a acesteia;
d) aprobarea afilierii sau, dupa caz, hotararea excluderii organizatiilor de vanatori si/sau de pescari sportivi legal constituite, potrivit criteriilor cuprinse in prezentul statut; inregistrarea si tinerea evidentei acestor organizatii si a membrilor vanatori ai acestora;
e) armonizarea activitatii si intereselor organizatiilor afiliate, precum si medierea neintelegerilor dintre acestea;
f) acordarea de sprijin si asistenta de specialitate prin propriii angajati;
g) organizarea si participarea la congrese, conferinte, simpozioane, expozitii si la alte manifestari cinegetice si de pescuit sportiv;
h) organizarea, in colaborare cu organizatii afiliate sau in mod direct, de fonduri de vanatoare si de pescuit sportiv demonstrative;
i) infiintarea, in conditiile legii, de cluburi, fundatii si unitati economice ori desfasurarea de activitati economice si agricole cuprinse in codul CAEN , inclusiv de import-export, toate cu caracter accesoriu, in vederea realizarii scopului propriu;
j) editarea si difuzarea de publicatii in domeniul cinegetic si halieutic;
k) formularea de propuneri si observatii, in calitate de componenta a societatii civile, pentru imbunatatirea unor acte normative, reglementari si instructiuni, precum si a strategiei nationale in domeniul cinegetic si al pescuitului sportiv;
l) tinerea cartii de origine a cainilor de vanatoare si eliberarea certificatelor de origine;
m) emiterea, inserierea si distribuirea permiselor de vanatoare si a permiselor de pescuit sportiv, precum si a formularelor autorizatiilor de vanatoare catre organizatiile vanatoresti si/sau de pescuit sportiv;
n) coordonarea activitatii de pregatire si de promovare a noilor vanatori si pescari sportivi, prin elaborarea tematicii, punerea la dispozitie a materialelor bibliografice si participarea la examinare, precum si a activitatii de perfectionare a pregatirii personalului propriu si al organizatiilor afiliate;
o) coordonarea si stimularea activitatilor de prevenire si de combatere a braconajului, precum si a exportului ilegal de trofee de vanat;
p) verificarea respectarii legii si a statutului propriu de catre organizatiile afiliate;
r) promovarea imaginii activitatii cinegetice si halieutice desfasurate de aceasta si de organizatiile afiliate;
s) organizarea in parteneriat cu institutii de invatamant de specialitate a unor forme de invatamant necesare in vederea pregatirii membrilor vanatori si a salariatilor;
t) promovarea unui management modern al fondurilor de vanatoare si de pescuit sportiv;
u) sprijinirea activitatilor de cercetare stiintifica in domeniul faunei de interes cinegetic si piscicol;
v) colaborarea cu organele abilitate pentru combaterea epizootiilor si a actiunilor de poluare a mediului;
x) alte obiective si atributii stabilite prin lege si prin reglementarile in domeniu.
(2) Atributiile A.G.V.P.S. pot fi completate, in functie de necesitati, de catre Consiliu.
CAPITOLUL II
Structura A.G.V.P.S.
Art. 6. - A.G.V.P.S., persoana juridica recunoscuta prin lege, este forul de reprezentare a organizatiilor membre, compuse din vanatori, din pescari sportivi ori din vanatori si pescari sportivi, care sunt legal constituite si afiliate la aceasta potrivit legii si propriului statut.
Art. 7. - Organele A.G.V.P.S. sunt:
a) Congresul;
b) Consiliul;
c) Biroul Consiliului;
d) comisia de cenzori.
Art. 8. - (1) Congresul este forul suprem de conducere al A.G.V.P.S., constituit din delegatii alesi pentru o perioada de 5 ani de adunarile generale ale organizatiilor afiliate, potrivit normei de reprezentare stabilite de Consiliu, care este de un delegat la minimum 200 de vanatori si de un delegat la minimum 800 de pescari sportivi.
(2) Organizatiile afiliate care nu indeplinesc conditiile normei de reprezentare pot fi reprezentate in Congres de catre presedintii sau de directorii acestora, in calitate de invitati fara drept de vot.
(3) Organizatiile afiliate care nu indeplinesc conditiile normelor de reprezentare se pot grupa si pot desemna prin consens un reprezentant al acestora, cu drept de vot, in Congres.
(4) Calitatea de delegat in Congres se pierde prin deces, demisie sau prin pierderea calitatii de membru vanator si/sau de pescar sportiv al organizatiei afiliate care l-a desemnat.
(5) Înlocuirea delegatilor in Congres se face de adunarea generala a organizatiei afiliate, pe principiul reprezentativitatii.
Art. 9. - Congresul se convoaca in sesiune ordinara o data la 5 ani, iar in sesiune extraordinara, ori de cate ori este necesar, de catre Consiliu, Biroul Consiliului, presedintele si presedintele executiv ai A.G.V.P.S. sau la cererea unor organizatii afiliate care insumeaza cel putin o treime din numarul membrilor vanatori si pescari sportivi.
Art. 10. - Congresul are urmatoarele atributii:
a) dezbate si aproba raportul de activitate al Consiliului, raportul comisiei de cenzori si se pronunta asupra gestiunii A.G.V.P.S.;
b) dezbate si stabileste strategia A.G.V.P.S.;
c) alege pentru o perioada de 5 ani presedintele, presedintele executiv si cei 3 vicepresedinti ai A.G.V.P.S.;
d) alege pentru o perioada de 5 ani Consiliul si comisia de cenzori ale A.G.V.P.S.;
e) adopta sau modifica, dupa caz, Statutul A.G.V.P.S. si aproba statutul-cadru al organizatiilor afiliate, al carui model este prezentat in anexa nr. 3;
f) desemneaza cei 4 reprezentanti ai A.G.V.P.S. in Consiliul National de Vanatoare;
g) ratifica sau anuleaza hotararile Consiliului luate in situatii deosebite, care sunt in competenta sa;
h) indeplineste orice alte atributii potrivit legii.
Art. 11. - (1) Consiliul conduce activitatea A.G.V.P.S. in intervalul dintre congrese.
(2) Consiliul se compune din presedinte, presedinte executiv, 3 vicepresedinti, presedintele anterior al A.G.V.P.S. si din reprezentanti desemnati din randul delegatilor la Congres, potrivit normei de reprezentare de un consilier la 750 de vanatori si de un consilier la 3.000 de pescari sportivi; la reuniunile Consiliului pot participa, fara drept de vot, presedintii organizatiilor afiliate care nu indeplinesc conditiile de reprezentare.
(3) Organizatiile afiliate care nu indeplinesc conditiile normelor de reprezentare se pot grupa si pot desemna, prin consens, un reprezentant al acestora, cu drept de vot, in Consiliu.
(4) Locurile devenite vacante in Consiliu se completeaza din randul delegatilor la ultimul Congres, pe baza propunerilor adunarilor generale ale organizatiilor afiliate ale caror locuri au devenit vacante.
Art. 12. - Consiliul se convoaca in sedinta ordinara o data pe an, de regula in trimestrul II, si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar, de catre Biroul Consiliului, de presedintele sau de presedintele executiv al A.G.V.P.S.
Art. 13. - (1) Consiliul are urmatoarele atributii:
a) urmareste indeplinirea hotararilor Congresului;
b) analizeaza si aproba raportul anual de activitate, proiectul programului anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator contributiei banesti a organizatiilor afiliate;
c) ia act de informarea comisiei de cenzori si stabileste masuri in consecinta;
d) alege si revoca membrii Biroului Consiliului, altii decat cei de drept;
e) hotaraste cu privire la afilierea A.G.V.P.S. si a organizatiilor afiliate la organizatii si organisme internationale de profil;
f) stabileste criteriile de angajare a directorilor organizatiilor afiliate;
g) solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor de excludere si respingere a afilierii;
h) acorda titlul de membru de onoare al A.G.V.P.S., ca distinctie pentru merite deosebite, cu respectarea propriilor criterii adoptate in acest sens;
i) convoaca Congresul;
j) ia, in situatii deosebite, orice hotarari de competenta Congresului si ratifica hotararile luate de Biroul Consiliului;
k) indeplineste orice alte atributii potrivit legii si prezentului statut.
Art. 14. - Biroul Consiliului conduce activitatea A.G.V.P.S. in intervalul dintre sedintele Consiliului si este alcatuit din presedinte, presedinte executiv, 3 vicepresedinti si presedintele anterior al A.G.V.P.S., ca membri de drept, precum si dintr-un numar de 15 membri cu o vechime mai mare de 10 ani intr-o organizatie afiliata, desemnati pe principiul teritorialitatii, cate unul la 3 judete sau sectoare ale municipiului Bucuresti.
Art. 15. - Biroul Consiliului se reuneste in sedinte ordinare cel putin o data pe trimestru si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a presedintelui executiv.
Art. 16. - Biroul Consiliului are urmatoarele atributii:
a) urmareste aducerea la indeplinire a hotararilor Congresului si ale Consiliului;
b) analizeaza si ia hotarari privind activitatea A.G.V.P.S. si unele dintre activitatile organizatiilor afiliate;
c) arbitreaza divergentele dintre organizatiile afiliate, in scopul armonizarii intereselor acestora;
d) hotaraste cu privire la afilierea sau la excluderea organizatiilor afiliate, potrivit criteriilor cuprinse in prezentul statut; hotararile adoptate se supun spre ratificare Consiliului A.G.V.P.S.;
e) adopta criterii de stabilire a numarului maxim de vanatori, corespunzator capacitatii fondurilor de vanatoare, pentru organizatiile afiliate;
f) propune bugetul de venituri si cheltuieli al A.G.V.P.S.;
g) aproba Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de ordine interioara ale A.G.V.P.S. si elaboreaza regulamentele-cadru pentru organizatiile afiliate;
h) avizeaza in prealabil, la propunerea consiliilor organizatiilor afiliate, angajarea sau desfacerea contractului de munca al directorilor organizatiilor afiliate, potrivit criteriilor stabilite de Consiliu;
i) avizeaza propunerile privind denumirea, stampila, sigla, insigna, drapelul si alte insemne ale organizatiilor afiliate;
j) aproba uniformele, semnele distinctive ale functiilor si regulamentul privind portul acestora;
k) aproba organigrama, statul de functii si grila de salarizare pentru personalul A.G.V.P.S. si recomanda organizatiilor afiliate grila-cadru de salarizare;
l) acorda recompense si premii in obiecte si in bani;
m) aproba regulamentele de functionare a comisiilor de sprijin si componenta corpului de arbitri, pe domenii de activitate;
n) aproba propunerile de infiintare a unor cluburi, fundatii si unitati economice proprii, in vederea obtinerii surselor de finantare necesare pentru realizarea scopului A.G.V.P.S.;
o) coordoneaza activitatea comisiilor de sprijin si a colectivului redactional al Revistei "Vanatorul si Pescarul Roman";
p) organizeaza relatiile A.G.V.P.S. pe plan intern si international, precum si cadrul colaborarii organizatiilor afiliate cu organizatii cu preocupari similare din strainatate;
r) informeaza Consiliul in legatura cu activitatea desfasurata intre sedintele acestuia;
s) aproba instrainarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe si, respectiv, a obiectelor de inventar care apartin A.G.V.P.S., cu avizul comisiei de cenzori;
t) aproba criteriile de inscriere la examenul de vanator a cetatenilor straini rezidenti in Romania, care doresc sa dobandeasca calitatea de membru al unei organizatii afiliate;
u) avizeaza angajarea sau desfacerea contractelor de munca ale directorilor organizatiilor afiliate;
v) coopteaza, pe principiul reprezentativitatii, membri in Biroul Consiliului;
x) ia, in situatii deosebite, orice hotarari de competenta Consiliului, pe care le supune ratificarii acestuia in prima sedinta;
y) indeplineste orice alte atributii potrivit legii si prezentului statut.
Art. 17. - Presedintele A.G.V.P.S. are urmatoarele atributii:
a) conduce reuniunile Congresului, Consiliului si ale Biroului Consiliului;
b) reprezinta A.G.V.P.S. in relatiile cu organizatiile afiliate, precum si cu organizatii, organisme si institutii din tara si din strainatate;
c) aproba componenta si programul delegatiilor care reprezinta A.G.V.P.S. in relatiile cu organismele nationale si internationale;
d) aproba participarea la congrese, conferinte, simpozioane, colocvii si la alte manifestari internationale de profil;
e) incheie, modifica si desface contractul individual de munca al presedintelui executiv, conform hotararii Congresului;
f) da delegare de competenta presedintelui executiv si vicepresedintilor, pentru reprezentare;
g) decide si ia orice alte masuri in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului statut.
Art. 18. - Presedintele executiv al A.G.V.P.S. are urmatoarele atributii si competente:
a) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Congresului, Consiliului, Biroului Consiliului si ale presedintelui A.G.V.P.S.;
b) coordoneaza activitatea personalului A.G.V.P.S.;
c) administreaza patrimoniul A.G.V.P.S. si angajeaza prin semnatura sa operatiunile patrimoniale;
d) elaboreaza proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale A.G.V.P.S. si urmareste, dupa aprobare, realizarea acestora;
e) reprezinta A.G.V.P.S. in adunarile generale ale societatilor comerciale in care A.G.V.P.S. are calitatea de asociat;
f) intocmeste si supune spre aprobare proiectele Regulamentului de organizare si functionare si Regulamentului de ordine interioara ale A.G.V.P.S.;
g) intocmeste organigrama, statul de functii si grila de salarizare ale A.G.V.P.S.;
h) ia masuri pentru organizarea si exercitarea controlului financiar la nivelul A.G.V.P.S.;
i) incheie, modifica si desface contractele individuale de munca sau conventiile civile, acorda premii si sanctioneaza personalul A.G.V.P.S.;
j) da delegare de competenta personalului A.G.V.P.S.;
k) ia, in absenta presedintelui, decizii care tin de competenta acestuia, despre care il informeaza ulterior;
l) decide si ia orice alte masuri in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului statut.
Art. 19. - (1) Pe langa Biroul Consiliului functioneaza comisii cu caracter consultativ si de sprijin, printre care:
a) comisia de vanatoare, tir vanatoresc si chinologie vanatoreasca;
b) comisia de pescuit sportiv si competitii;
c) comisia pentru promovarea imaginii A.G.V.P.S., invatamant si educatie;
d) comisia juridica;
e) comisia economica.
(2) Comisiile sunt organizate si conduse de un membru al Biroului Consiliului, in calitate de presedinte; secretariatul fiecarei comisii este asigurat de un salariat din aparatul A.G.V.P.S., care are atributii in domeniu.
Art. 20. - (1) Comisia de cenzori este compusa din 3 membri, dintre care cel putin unul trebuie sa fie expert contabil, si 2 membri supleanti; comisia isi alege presedintele dintre membrii sai.
(2) Functia de cenzor este incompatibila cu orice alta functie in Consiliu si in Biroul Consiliului, precum si cu functiile salarizate in cadrul A.G.V.P.S.
(3) Atributiile si raspunderile cenzorului sunt cele prevazute in actele normative in vigoare.
(4) Concluziile verificarilor efectuate sunt prezentate sub forma de raport Congresului si sub forma de informari Consiliului, Biroului Consiliului, presedintelui si presedintelui executiv, care stabilesc masuri in consecinta.
(5) Membrii comisiei de cenzori sunt retribuiti pentru activitatea depusa cu 10% din salariul presedintelui executiv.
(6) În caz de deces, de demisie ori de incompatibilitate cenzorii vor fi inlocuiti prin membri supleanti sau, in situatii de exceptie, de Consiliu, hotararea acestuia urmand sa fie ratificata de primul Congres.

CAPITOLUL III
Organizatiile membre ale A.G.V.P.S. Drepturi si obligatii
Art. 21. - (1) Sunt membre ale A.G.V.P.S. organizatiile vanatorilor si/sau pescarilor sportivi legal constituite si afiliate la aceasta pana la data adoptarii prezentului statut.
(2) Pot deveni membre ale A.G.V.P.S., in numar nelimitat, organizatiile vanatorilor si/sau pescarilor sportivi care solicita afilierea la aceasta si indeplinesc cumulativ criteriile de afiliere prevazute in prezentul statut.
Art. 22. - Organizatiile afiliate au in principal urmatoarele drepturi:
a) sa fie reprezentate la nivel national si in organismele internationale de profil de catre A.G.V.P.S.;
b) sa fie reprezentate si sa participe cu drept de vot, prin delegatii alesi potrivit normelor de reprezentare, la Congres, la Consiliu si la Biroul Consiliului A.G.V.P.S.;
c) sa desemneze, prin delegatii cu drept de vot care pot fi ei insisi alesi, membrii Consiliului, iar dintre acestia membrii Biroului Consiliului, altii decat cei de drept;
d) sa isi exprime, prin delegatii alesi, punctul de vedere si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii A.G.V.P.S.;
e) sa ia parte, prin echipe sau concurenti individuali, la competitiile sportive si la alte activitati de profil, organizate in tara si in strainatate;
f) sa beneficieze de asistenta de specialitate tehnica, economica si juridica;
g) sa propuna si sa beneficieze, pentru unii dintre membrii lor, de acordarea titlului de membru de onoare al A.G.V.P.S.;
h) sa beneficieze de asigurare impotriva accidentelor de vanatoare si de un abonament gratuit la revista de specialitate pentru fiecare membru vanator;
i) sa nominalizeze, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul A.G.V.P.S., directorul organizatiei afiliate respective.
Art. 23. - Organizatiile afiliate au in principal urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte Statutul A.G.V.P.S. si sa functioneze potrivit statutului-cadru;
b) sa respecte hotararile organelor de conducere ale A.G.V.P.S.;
c) sa participe in mod activ la realizarea scopului, obiectivelor si atributiilor A.G.V.P.S.;
d) sa nu desfasoare activitati contrare A.G.V.P.S. si altor organizatii afiliate;
e) sa achite A.G.V.P.S. cota de participare la bugetul acesteia;
f) sa convoace anual adunari generale ordinare si o data la 5 ani, premergator Congresului A.G.V.P.S., adunari generale de alegeri;
g) sa invite la fiecare adunare generala un reprezentant al A.G.V.P.S.;
h) sa se supuna verificarii A.G.V.P.S. in privinta respectarii legii si statutului acesteia;
i) sa raporteze periodic, in conformitate cu sistemul informational, statisticile necesare in vederea intocmirii bancii de date;
j) sa promoveze o imagine corecta in legatura cu activitatea de vanatoare si de pescuit sportiv;
k) sa asigure o instruire corespunzatoare pentru membrii si angajatii lor, vanatori si/sau pescari sportivi.
Art. 24. - Organizatiile afiliate care incalca prevederile legii, ale prezentului statut, ale statutului-cadru si ale altor reglementari din domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv ori care prin activitatea lor sau a membrilor acestora aduc daune de orice fel A.G.V.P.S. si/sau celorlalte organizatii afiliate vor fi sanctionate cu excluderea din A.G.V.P.S., dupa o avertizare prealabila.
Art. 25. - (1) Hotararea de excludere a organizatiei afiliate va fi luata de Biroul Consiliului A.G.V.P.S., organizatia exclusa avand drept de contestatie la consiliul A.G.V.P.S. in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii de excludere.
(2) Pe perioada de la contestare pana la solutionarea contestatiei organizatia afiliata in cauza va fi monitorizata de Biroul Consiliului A.G.V.P.S.
(3) Daca organizatia afiliata in cauza refuza monitorizarea activitatii, hotararea de excludere devine definitiva si executorie.
Art. 26. - Hotararea de excludere ramasa definitiva si executorie va fi comunicata autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, care va proceda conform legii la rezilierea contractelor de atribuire in gestiune a fondurilor de vanatoare.
CAPITOLUL IV
Criterii de afiliere si de excludere
Art. 27. - Organizatiile vanatorilor si pescarilor sportivi legal constituite se pot afilia la A.G.V.P.S. daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) solicita in scris afilierea la A.G.V.P.S.;
b) anexeaza la cererea de afiliere hotararea adunarii generale in acest sens;
c) adera la Statutul A.G.V.P.S. si isi adapteaza propriul statut la prevederile statutului-cadru; depun la grefa instantei statutul adaptat si prezinta incheierea data de aceasta;
d) fac dovada privind existenta sediului propriu, cu act de proprietate sau cu contract de inchiriere, pentru folosinta exclusiva in acest scop;
e) fac dovada privind posibilitatile economico-financiare de existenta;
f) au, pentru gestionarea unui fond de vanatoare, un numar suficient de membri vanatori inscrisi pe baza de cerere facuta in nume propriu si cu data certa;
g) au intocmite organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara in concordanta cu modelele-cadru statutare;
h) au angajat sau, dupa caz, angajeaza in functia de director o persoana care sa indeplineasca cumulativ toate criteriile stabilite in acest sens de Consiliul A.G.V.P.S.;
i) nu au in evidentele lor vanatori promovati ilegal ori vanatori sau pescari sportivi exclusi din alte organizatii afiliate, cu exceptia celor care si-au redobandit aceasta calitate potrivit legii si prezentului statut;
j) fac cunoscuta organizatiilor din judet intentia de a se afilia la A.G.V.P.S., pentru formularea unor eventuale obiectii.
Art. 28. - Organizatiile afiliate la A.G.V.P.S. vor fi excluse daca:
a) isi pierd, in conditiile legii, personalitatea juridica;
b) isi modifica statutul in contradictie cu prevederile statutului-cadru;
c) nu mai indeplinesc una sau mai multe conditii de afiliere;
d) nu dobandesc dreptul de gestionare a fondurilor de vanatoare si/sau de pescuit sportiv, dupa caz, pe baza de contracte incheiate, in maximum 3 luni de la afiliere, ori pierd acest drept, cu exceptia organizatiilor de pescari sportivi care au bazine proprii de pescuit;
e) nu achita cotizatia anuala la bugetul A.G.V.P.S. pana la finele anului in curs si nici dupa somarea scrisa in acest sens;
f) adopta, prin organele lor de conducere, decizii contrare legii, Statutului A.G.V.P.S., statutului propriu si hotararilor luate de organele de conducere ale A.G.V.P.S.;
g) inscriu in evidenta membrii exclusi din cadrul altor organizatii afiliate sau mentin in functie personal caruia i s-a retras avizul legal sau statutar;
h) majoritatea membrilor savarsesc repetat abateri deosebit de grave, care afecteaza interesele generale si imaginea A.G.V.P.S.
CAPITOLUL V
Patrimoniul A.G.V.P.S.
Art. 29. - (1) A.G.V.P.S. are patrimoniu propriu privat, evidentiat in bilantul contabil depus la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti in Dosarul nr. 35/P.J./2000, format din urmatoarele categorii de bunuri:
a) bunuri imobile;
b) bunuri mobile constand in:
- mijloace fixe, altele decat bunurile imobile;
- obiecte de inventar;
- mijloace circulante.
(2) Patrimoniul este element de baza al personalitatii juridice a A.G.V.P.S., iar bunurile acesteia sunt proprietate privata.
Art. 30. - Mijloacele fixe si mijloacele circulante ale A.G.V.P.S. se realizeaza din:
a) cota de participare a organizatiilor afiliate la bugetul de venituri si cheltuieli al A.G.V.P.S., egala cu contravaloarea a 5 euro pentru fiecare membru vanator si a 0,5 euro pentru fiecare membru pescar sportiv;
b) venituri obtinute din activitati economice desfasurate cu caracter accesoriu;
c) donatii, subventii, sponsorizari etc.;
d) orice alte surse, in conditiile legii.
Art. 31. - (1) Cota de participare a organizatiilor afiliate la bugetul de venituri si cheltuieli al A.G.V.P.S. se vireaza, corespunzator cotizatiilor incasate, pana la datele de 30 iunie si 15 decembrie ale fiecarui an.
(2) Neachitarea cotei de participare in termen conduce la majorarea sumelor restante cu cota de penalitate stabilita pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.
(3) Din cota de participare de 5 euro A.G.V.P.S. asigura pentru toti membrii vanatori un abonament anual la revista de specialitate si o polita de asigurare contra accidentelor de vanatoare.
Art. 32. - Bunurile imobile ale A.G.V.P.S. pot fi transmise catre terti sau casate, dupa caz, cu aprobarea prealabila si in conditiile stabilite de Biroul Consiliului.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale
Art. 33. - (1) Congresul, Consiliul si Biroul Consiliului A.G.V.P.S. sunt statuar intrunite in prezenta majoritatii membrilor acestora; hotararile se iau cu votul deschis al majoritatii membrilor prezenti; in situatii cerute expres de majoritatea membrilor prezenti votul poate fi secret.
(2) În situatii urgente votul membrilor Biroului Consiliului poate fi solicitat si exercitat prin fax.
Art. 34. - Locurile devenite vacante in Biroul Consiliului A.G.V.P.S. se completeaza temporar, pe principiul reprezentativitatii, prin cooptare din randul delegatilor la congres si, respectiv, al membrilor Consiliului.
Art. 35. - Membrii Biroului Consiliului A.G.V.P.S., care lipsesc nemotivat de la mai mult de doua sedinte consecutive sau de la mai mult de 3 sedinte in decursul unui an calendaristic, se considera demisionati si vor fi inlocuiti prin cooptare, potrivit prevederilor art. 34.
Art. 36. - Pierderea calitatii de membru vanator si/sau de pescar sportiv atrage pierderea calitatii in orice organ de conducere.
Art. 37. - Oricare ar fi cauza dizolvarii unei organizatii afiliate, patrimoniul acesteia se va atribui in conditiile legii.
Art. 38. - Biroul Consiliului A.G.V.P.S. va hotari si va proceda in timp util la adaptarea corespunzatoare a prevederilor statutare care devin contrare actelor normative in vigoare, prin modificarea necesara a textelor, asigurand comunicarea si cunoasterea acestora, in vederea respectarii lor de catre organizatiile afiliate; hotararile vor fi supuse spre analiza primului Consiliu si spre ratificare primului Congres al A.G.V.P.S.
Art. 39. - (1) Prezentul statut*) modificat a fost adoptat de Congresul ordinar al A.G.V.P.S. la data de 21 aprilie 2001, data de la care este in vigoare.
(2) Prezentul statut modifica si inlocuieste vechiul statut autentificat prin Încheierea nr. 2.768 din 4 august 1998 de Biroul Notarial Banuta Georgeta din Bucuresti.
(3) Prezentul statut va fi autentificat in termen de 15 zile de la data adoptarii si ulterior va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Organizatiile afiliate isi vor adapta propriul statut la prevederile statutului-cadru in termen de 60 de zile de la publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, daca in forma actuala contravine acestuia.
___________
*) Prezentul statut a rezultat din modificarea, in cadrul Congresului ordinar al A.G.V.P.S. din data de 21 aprilie 2001, a precedentului Statut al A.G.V.P.S., adoptat de Congresul extraordinar al A.G.V.P.S. din 31 iulie 1988, la randul lui adaptat legii, potrivit prevederilor art. 48 din Legea nr. 103/1996, de Congresul extraordinar al A.G.V.P.S. care a avut loc in data de 20 septembrie 1997.


ANEXA Nr. 1 SIGLA
Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania

ANEXA Nr. 2 DRAPELUL
Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania

ANEXA Nr. 3 STATUTUL-CADRU*)
al organizatiilor afiliate la A.G.V.P.S. din Romania

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din............, denumita in continuare A.V.P.S.......**) sau organizatie, este persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, neguvernamentala, cu patrimoniu propriu, distinct si indivizibil.
(2) A.V.P.S...... este constituita pe principiul liberei asocieri, din totalitatea vanatorilor si/sau pescarilor sportivi inscrisi in evidentele sale, care adera si respecta prezentul statut.
(3) A.V.P.S...... are sediul in ...................
(4) A.V.P.S. .................. este inscrisa in registrul national sub nr. ................../............
____________
*) Prezentul statut-cadru este anexa la Statutul A.G.V.P.S.
**) Denumirea Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi .................. (A.V.P.S. ............) din prezentul statut-cadru este generica si trebuie adaptata de fiecare organizatie potrivit propriei denumiri cu care figureaza inscrisa in registrul de la judecatorie, in registrul national, la administratia financiara.

Art. 2. - A.V.P.S..... este afiliata la A.G.V.P.S., potrivit legii si statutului acesteia la care adera si pe care se obliga sa il respecte.
Art. 3. - (1) A.V.P.S.............. are denumire, sediu, sigla si drapel proprii; durata functionarii acesteia este nedeterminata.
(2) A.V.P.S......... isi desfasoara activitatea in formele si structurile prevazute in prezentul statut-cadru, avand autonomie organizatorica, functionala si financiara.
Art. 4. - Scopul principal al A.V.P.S...... il constituie asigurarea si protejarea posibilitatilor de practicare a vanatorii si/sau pescuitului sportiv, ca modalitati de odihna activa si de petrecere a timpului liber pentru membrii sai, in spiritul conservarii biodiversitatii si echilibrului in natura.
Art. 5. - A.V.P.S. ................... are urmatoarele obiective si atributii principale:
a) apararea intereselor si drepturilor membrilor asociati;
b) promovarea si apararea imaginii sale;
c) incheierea contractelor de gestionare a fondurilor de vanatoare si de pescuit sportiv cu autoritatile publice competente;
d) gestionarea fondurilor de vanatoare si de pescuit sportiv;
e) dezvoltarea si exploatarea eficienta a bazei materiale proprii, destinata instruirii sau practicarii vanatorii si/sau pescuitului sportiv;
f) pregatirea candidatilor pentru dobandirea calitatii de vanator sau de pescar sportiv;
g) gestionarea si eliberarea permiselor si autorizatiilor de vanatoare si de pescuit sportiv;
h) organizarea si dezvoltarea activitatii competitionale de pescuit sportiv, tir vanatoresc si chinologie vanatoreasca;
i) organizarea de cursuri si stagii de pregatire pentru initierea si invatarea regulilor de practicare a vanatorii, a tirului, a chinologiei si a pescuitului sportiv, asigurand consultanta de specialitate;
j) stimularea cresterii, dresarii si folosirii cainilor de vanatoare;
k) organizarea si participarea la conferinte, simpozioane, expozitii si la alte manifestari cinegetice si de pescuit sportiv, la nivel local;
l) organizarea de activitati de vanatoare si pescuit sportiv cu cetateni straini, pe baza de reciprocitate sau in scopul realizarii de venituri necesare in vederea gestionarii optime a vanatului si pestelui;
m) infiintarea, in conditiile legii, de cluburi, fundatii si unitati economice, in vederea realizarii scopului sau;
n) desfasurarea, cu caracter accesoriu, de activitati economice si de activitati agricole cuprinse in codul CAEN , inclusiv operatiuni de import-export, si comercializarea de armament si munitie de vanatoare;
o) organizarea, desfasurarea si stimularea activitatilor de prevenire si de combatere a braconajului si a exportului ilegal de trofee de vanatoare;
p) alte obiective stabilite prin lege si prin reglementarile in domeniu.
CAPITOLUL II
Membrii A.V.P.S. ......................
Drepturi si obligatii, recompense si sanctiuni
Art. 6. - (1) Calitatea de membru al A.V.P.S. ................ se poate obtine prin examen, transfer sau inscriere, doar in limita locurilor stabilite potrivit criteriilor adoptate in acest sens.
(2) Calitatea de nou membru vanator se poate dobandi de orice cetatean roman cu domiciliul in Romania, care a implinit varsta de 18 ani si solicita sa faca parte din aceasta organizatie, recunoaste si adera la prezentul statut, consimte si se obliga sa il respecte intocmai, a efectuat minimum un an stagiatura, a luat parte la o instruire practica intr-un poligon de tir si face dovada pregatirii in domeniul cinegetic, prin absolvirea examenului organizat in acest sens.
(3) Dobandirea calitatii de nou pescar sportiv se face in urma unei examinari sustinute in cadrul A.V.P.S. ...................... la care se solicita inscrierea.
(4) Calitatea de membru al A.V.P.S............ se poate obtine si prin transfer sau inscriere in aceasta, la cerere, cu avizul obligatoriu al organizatiei din care face parte.
(5) În mod exceptional pot deveni membri ai A.V.P.S........, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (2), (3) si (4), si cetatenii straini, rezidenti in Romania pentru o perioada de minimum un an, in conditiile statutului A.G.V.P.S.
(6) Permisul de vanatoare nu poate fi obtinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de arma si nici de cele care in ultimii 3 ani au fost sanctionate pentru savarsirea vreunei contraventii prevazute de Legea nr. 103/1996 .
Art. 7. - (1) Calitatea de membru vanator si/sau pescar sportiv al A.V.P.S.. se pierde prin transfer, renuntare, radiere, excludere sau prin retragerea permisului de vanatoare ori de pescuit sportiv.
(2) Transferul se acorda la cererea organizatiei care urmeaza sa il ia in evidenta.
(3) Renuntarea la calitatea de membru are loc in baza cererii depuse, ca expresie a vointei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, dupa caz, cu depunerea dovezii ca este membru cu cotizatia achitata in termen la alta organizatie afiliata.
(4) Radierea se face in cazurile de deces, de pierdere a cetateniei romane, de stabilire a domiciliului in strainatate, de expirare a perioadei de rezidenta sau de retragere a permisului de arma ori cand cel in cauza se inscrie sau face parte dintr-o organizatie similara neafiliata la A.G.V.P.S.
(5) Excluderea se pronunta impotriva membrilor A.V.P.S. ..................... care sunt exclusi dintr-o alta organizatie afiliata ori in conditiile art. 12 alin. (1) lit. c), precum si in caz de neplata a cotizatiei pana la finele anului in curs, dupa somare scrisa, fara indeplinirea altei proceduri.
(6) Permisul de vanatoare se retrage si membrilor filialei sau grupei dizolvate, cu exceptia celor nevinovati, care sunt repartizati ori primiti in alte filiale si grupe din cadrul A.V.P.S. ..............; de asemenea, permisul de vanatoare se retrage si se va anula persoanelor care, dupa obtinerea lui, pierd dreptul de a detine permis de arma, vanatorilor sanctionati de parchet sau de instanta penal sau cu amenda administrativa pentru fapte sanctionate de Legea nr. 103/1996, precum si persoanelor care refuza sa se legitimeze la cererea personalului cu atributii legale sa constate contraventii si infractiuni in domeniul cinegetic ori care se sustrag controlului acestuia.
(7) Cotizatiile achitate pe anul in curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calitatii de membru.
(8) Pierderea calitatii de vanator, cu exceptia retragerii dintr-o organizatie, cu pastrarea calitatii la alta organizatie afiliata la A.G.V.P.S., sau transferului la cerere, atrage radierea din toate organizatiile afiliate la A.G.V.P.S., se aduce la cunostinta acestora si organelor de politie si implica retragerea si anularea permisului de vanatoare.
Art. 8. - (1) Membrii A.V.P.S. ................. au, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa practice vanatoarea si/sau pescuitul sportiv pe fondurile gestionate de organizatia al carei membru este sau, ca invitat, pe fondurile gestionate de alte organizatii, conditionat de achitarea cotizatiei la termen;
b) sa beneficieze, in cazul vanatorilor, in contul cotizatiei anuale, de un abonament la revista de specialitate si de plata asigurarii contra accidentelor de vanatoare;
c) sa beneficieze, potrivit legii, traditiei si normelor stabilite in cadrul organizatiei, de vanatul sau de o parte din vanatul dobandit si de pestele prins;
d) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale A.V.P.S. ............ si ale A.G.V.P.S.;
e) sa isi exprime punctul de vedere si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii organizatiei din care fac parte si a A.G.V.P.S.;
f) sa participe la competitiile sportive si la alte activitati de profil, organizate in tara si in strainatate;
g) sa fie recompensati pentru merite deosebite.
(2) *) Membrii A.V.P.S. .......... pot beneficia de urmatoarele facilitati:
a) reducerea cu 50% a cotizatiei anuale pentru:
- membrii de onoare ai A.V.P.S. .......... si ai A.G.V.P.S.;
- barbatii peste 65 de ani, femeile peste 60 de ani, precum si persoanele cu handicap;
- personalul salarizat din cadrul A.V.P.S. ..........;
- membrii pescari care au si calitatea de membru vanator;
- elevii cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani, precum si studentii de la cursurile de zi;
- pescarii sportivi care obtin a doua viza pentru ape de munte sau, dupa caz, pentru cele colinare si de ses;
- membrii organelor de conducere ale A.V.P.S. .......... si A.G.V.P.S.;
b) reducerea cotizatiei anuale cu 75% pentru copiii pana la varsta de 14 ani;
c) scutirea de plata cotizatiei anuale dupa implinirea varstei de 80 de ani sau daca sunt veterani de razboi.
(3) Cazurile care nu se incadreaza in prevederile alin. (2) pot fi solutionate, la cererea celor interesati, de biroul consiliului organizatiei;
(4) *) Membrii care beneficiaza de reducerea cotizatiei pot beneficia si de scutirea de alte obligatii statutare.
(5) De facilitatile prevazute in prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. d), salariatii A.V.P.S. .........., angajati ca paznici (padurari) de vanatoare, nu pot fi alesi ca organizatori de grupa, ca loctiitori ai acestora sau ca gospodari ai grupei.
Art. 9. - Membrii A.V.P.S. .......... au, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte prevederile actelor normative care reglementeaza vanatoarea si pescuitul sportiv si ale prezentului statut;
b) sa participe in mod activ la realizarea obiectivelor organizatiei, sa respecte neconditionat hotararile organelor de conducere, sa indeplineasca atributiile in cadrul organelor in care au fost alesi si/sau in comisiile in care activeaza;
c) *) sa plateasca, in cazul vanatorilor, pana la data de 31 martie, 50% din cotizatia anuala, iar diferenta de 50%, pana la data de 30 iunie; in cazul pescarilor sportivi plata cotizatiei anuale se face integral pana la data de 31 martie; neplata cotizatiei la termenele scadente conduce la majorarea acesteia in functie de cota stabilita pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare;
d) *) sa presteze sau sa participe anual, in cazul vanatorilor, la minimum 5 zile, iar in cazul pescarilor sportivi, la minimum 3 zile de munca sau la 5 ori, respectiv, 3 actiuni programate de organizatie; neparticiparea conduce la achitarea in bani a contravalorii acestor obligatii la nivelul salariului minim pe economie de la sfarsitul anului precedent;
e) sa isi perfectioneze cunostintele teoretice si practice in domeniul cinegetic si/sau al pescuitului sportiv;
f) sa practice vanatoarea si pescuitul sportiv fara a urmari realizarea unui profit sau alte avantaje materiale;
g) sa aiba o comportare demna in societate si in organizatie; sa respecte si sa promoveze principiile eticii la vanatoare si/sau la pescuit sportiv;
h) sa nu desfasoare activitati contrare intereselor legitime ale A.V.P.S. .......... si ale A.G.V.P.S. la care este afiliata;
i) sa practice vanatoarea si pescuitul sportiv cu echipament corespunzator;
j) sa semnaleze organizatiei cazurile de braconaj de care au luat cunostinta, deficientele constatate si eventualele prejudicii de care au luat cunostinta, bolile observate la vanat si la peste, cazurile de poluare a mediului inconjurator etc.
Art. 10. - Membrii A.V.P.S. .......... care s-au remarcat printr-o activitate deosebita in domeniul cinegetic si/sau al pescuitului sportiv pot beneficia de urmatoarele recompense:
a) diplome;
b) premii in bani si in obiecte;
c) autorizatii gratuite de vanatoare si/sau de pescuit sportiv.
Art. 11. - Titlul de "Membru de onoare al A.V.P.S." se poate acorda ca recompensa unor persoane din tara care s-au remarcat printr-o activitate cu rezultate de exceptie in domeniul cinegetic si/sau al pescuitului sportiv, conditionat de calitatea de vanator sau de pescar sportiv al organizatiei, conform criteriilor adoptate in acest sens.
Art. 12. - (1) Membrilor A.V.P.S.... care incalca prevederile reglementarilor din domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv, ale prezentului statut, normele de comportare, de etica vanatoreasca sau de pescuit sportiv ori care, prin activitatea lor, aduc daune sau afecteaza in orice mod imaginea si reputatia propriei organizatii si a A.G.V.P.S. li se aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment;
b) suspendarea dreptului de exercitare a vanatorii sau pescuitului sportiv pe timp limitat, de pana la un an;
c) excluderea din organizatie.
___________
*) Adunarea generala a A.V.P.S. ................. va adopta, conform propriilor posibilitati si interese, prevederile art. 8 alin. (2) si (4) si ale art. 9 lit. c) si d).

(2) Sanctiunile se inscriu intr-un registru special al organizatiei si in permisul de vanatoare sau de pescuit sportiv, care, pe perioada suspendarii sau pana la solutionarea contestatiei, se pastreaza la sediul acesteia, iar arma sau armele de vanatoare vor fi sigilate; neprezentarea permisului pentru inscrierea sanctiunii sau refuzul depunerii acestuia in caz de suspendare, precum si neprezentarea armelor pentru sigilare atrag excluderea din organizatie, fara convocarea si audierea celui in cauza.
Art. 13. - (1) Sanctiunile prevazute la art. 12 lit. a) si b) se hotarasc de comitetul filialei sau de biroul consiliului organizatiei din care cel in cauza face parte, contestatia fiind valabila daca este depusa, in termen de 30 de zile de la comunicare, la organul ierarhic superior a carui hotarare ramane definitiva.
(2) Sanctiunea prevazuta la art. 12 lit. c) se hotaraste de consiliul organizatiei, contestatia fiind valabila daca este depusa, in termen de 30 de zile de la comunicare, la adunarea generala a organizatiei a carei hotarare ramane definitiva.
(3) Sanctiunile se aplica independent de raspunderea penala, administrativa, civila sau contraventionala si nu il exonereaza, in cazul suspendarii, pe cel in cauza de plata cotizatiei si de indeplinirea altor obligatii fata de organizatie; cei exclusi pot redobandi calitatea de membru dupa o perioada de minimum 3 ani de la data excluderii - in cazul vanatorilor si de minimum un an - in cazul pescarilor sportivi, in conditiile art. 6.
(4) Sanctiunile se hotarasc de organul in drept sa ia aceasta masura, in sedinta ordinara sau extraordinara, in termen de un an de la savarsirea abaterii (faptei), iar in cazul contraventiilor si infractiunilor prevazute de Legea nr. 103/1996 , in interiorul termenului de prescriptie.
(5) Înainte de hotararea sanctiunii cel in cauza va fi audiat in legatura cu fapta savarsita; daca in urma convocarii scrise acesta refuza sa se prezinte sau sa dea relatii privind fapta sa, sanctiunea se aplica fara indeplinirea acestei formalitati.

Art. 27. - (1) Activitatea economico-financiara a A.V.P.S...... se verifica de 1-3 cenzori alesi de adunarea generala a acesteia.
(2) Cenzorul sau cel putin un membru al comisiei de cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(3) Functia de membru in comisia de cenzori este incompatibila cu orice alta functie in cadrul consiliului si biroului consiliului, precum si cu functiile salarizate in cadrul A.V.P.S. .......... .
(4) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt remunerati cu o indemnizatie de pana la 10% din salariul brut al directorului A.V.P.S............... .
Art. 28. - (1) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori verifica pe baza evidentelor contabile intreaga activitate financiara a A.V.P.S..................... .
(2) Concluziile verificarilor efectuate sunt prezentate ca raport adunarii generale a A.V.P.S. .................... si ca informari consiliului, biroului acestuia, presedintelui sau directorului organizatiei.
Art. 29. - Atributiile si raspunderile cenzorilor sunt prevazute in actele normative in vigoare si in regulamentul propriu de organizare si functionare.
Art. 30. - A.V.P.S............................ are in structura sa urmatoarele filiale:
- Filiala ....................., cu sediul in.....;
- Filiala ....................., cu sediul in.... .
Art. 31. - Organele filialelor din cadrul A.V.P.S.. sunt:
a) adunarea generala;
b) comitetul filialei.
Art. 32. - Adunarea generala a filialei este organul de conducere constituit din membrii comitetului filialei si din delegatii desemnati de adunarile generale ale grupelor, se intruneste anual in sedinta ordinara si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare, la convocarea comitetului sau a presedintelui filialei, a directorului, a presedintelui sau a biroului consiliului A.V.P.S................................. .
Art. 33. - Atributiile adunarii generale a filialei sunt:
a) analizeaza si aproba programele anuale proprii de activitate;
b) aproba bugetul anual al filialei;
c) dezbate si aproba raportul de activitate al comitetului filialei;
d) alege pentru o perioada de 5 ani presedintele, vicepresedintii si ceilalti membri ai comitetului;
e) alege pentru o perioada de 5 ani delegatii la adunarea generala a organizatiei si desemneaza candidatii pentru consiliul organizatiei si pentru comisia de cenzori.
Art. 34. - În intervalul dintre adunarile generale activitatea filialei este condusa de comitetul filialei care se compune din 7-15 membri, dintre care se aleg un presedinte si 1-2 vicepresedinti, dupa caz; sedintele se tin lunar sau ori de cate ori este necesar.
Art. 35. - Comitetul filialei are urmatoarele atributii:
a) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale si ale organelor ierarhic superioare;
b) elaboreaza programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli ale filialei;
c) coordoneaza activitatea grupelor de vanatori si pescari sportivi;
d) organizeaza concursurile de pescuit sportiv, de tir vanatoresc si de chinologie vanatoreasca, faza pe filiala;
e) verifica dosarele candidatilor la obtinerea calitatii de vanator, ii repartizeaza pentru efectuarea stagiaturii la grupe, urmareste insusirea de catre acestia a cunostintelor minime necesare si da recomandare pentru sustinerea examenului la nivel de organizatie;
f) aplica sanctiuni de avertisment si de suspendare a dreptului de practicare a vanatorii;
g) face propuneri de sanctionare cu excluderea membrilor vanatori si pescari sportivi;
h) propune acordarea de recompense in bani si in obiecte;
i) propune repartizarea fondurilor de vanatoare si a fondurilor de pescuit sportiv pe grupe de vanatori si, respectiv, de pescari sportivi;
j) propune angajarea secretarului filialei in baza criteriilor de competenta stabilite de Biroul Consiliului A.G.V.P.S., premierea sau, dupa caz, sanctionarea acestuia.
Art. 36. - (1) În intervalul dintre sedintele comitetului conducerea filialei este asigurata de presedinte si de secretar, fiecare in limita competentelor de reprezentare sau executive pe care le are prin regulamentul de organizare si functionare.
(2) Presedintele filialei poate mandata secretarul filialei sa il reprezinte in atributiile ce ii revin.
Art. 37. - (1) În cadrul organizatiilor care nu au filiale si al filialelor sunt constituite grupe de vanatori si grupe de pescari sportivi, ca formatii de baza din structura acestora.
(2) Grupa de vanatori se organizeaza la nivelul fondului de vanatoare.
Art. 38. - Organul de conducere al grupei este adunarea generala a membrilor sai, care se convoaca de organizatorul acesteia, de presedintele sau de secretarul filialei anual sau ori de cate ori este necesar si o data la 5 ani pentru alegeri.
Art. 39. - Adunarea generala a grupei are urmatoarele atributii:
a) analizeaza si propune programul de activitate al grupei si, dupa aprobare, urmareste realizarea acestuia;
b) alege organizatorul, loctiitorul si gospodarul grupei pentru o perioada de 5 ani, alege delegatii la adunarile generale ale filialei sau organizatiei din care face parte si desemneaza dintre acestia candidatii pentru comitetul filialei sau pentru consiliul organizatiei, dupa caz;
c) urmareste efectuarea stagiaturii de catre candidatii repartizati si elibereaza caracterizarea necesara in vederea sustinerii examenului;
d) propune recompense si sanctiuni pentru membrii sai.
Art. 40. - Între adunarile generale ale grupei conducerea acesteia se asigura prin organizator, loctiitor si gospodar; acestia raspund de gestionarea, in conformitate cu prevederile legale si contractuale, a fondurilor de vanatoare si a fondurilor de pescuit, de promovarea si educarea membrilor sai, de participarea acestora la activitatile organizatiei, de combaterea braconajului etc.
CAPITOLUL IV
Patrimoniul A.V.P.S..........
Art. 41. - (1) A.V.P.S. .................... are patrimoniu propriu, privat, format din urmatoarele categorii de bunuri:
a) bunuri imobile;
b) bunuri mobile constand in:
- mijloace fixe, altele decat bunurile imobile;
- obiecte de inventar;
- mijloace circulante.
(2) Patrimoniul este element de baza al personalitatii juridice a A.V.P.S......., iar bunurile acesteia sunt proprietate privata, indivizibila.
Art. 42. - Bunurile si mijloacele banesti ale A.V.P.S. ...................... se realizeaza din:
a) cotizatiile de inscriere ale membrilor asociati;
b) cotizatiile anuale ale membrilor;
c) venituri obtinute din activitati economice desfasurate cu caracter accesoriu;
d) donatii, subventii, sponsorizari etc.;
e) orice alte surse, in conditiile legii.
Art. 43. - Cotizatiile de inscriere ca vanator si/sau pescar sportiv se stabilesc anual de catre consiliul organizatiei si se ratifica de adunarea generala; copiii sunt scutiti de cotizatia de inscriere, iar tinerii cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani, precum si elevii si studentii de la cursurile de zi platesc doar 50% din aceasta; cotizatia de inscriere ca vanator include si cotizatia de inscriere ca pescar sportiv; pentru a deveni vanatori pescarii sportivi completeaza diferenta de cotizatie de inscriere pana la nivelul stabilit pentru anul respectiv.
Art. 44. - Cota de participare a A.V.P.S........... la bugetul de venituri si cheltuieli al A.G.V.P.S. reprezinta echivalentul a 5 euro pentru fiecare vanator si a 0,5 euro pentru fiecare pescar sportiv din evidenta, achitandu-se corespunzator cotizatiilor incasate pana la datele de 30 iunie si 31 decembrie.
Art. 45. - Bunurile imobile ale A.V.P.S............ pot fi transmise catre terti numai cu plata sau casate, dupa caz, cu aprobarea prealabila si in conditiile stabilite de adunarea generala.
CAPITOLUL V
Dispozitii finale
Art. 46. - (1) Adunarile generale, consiliul si biroul consiliului organizatiei, precum si comitetele filialelor sunt statutar intrunite in prezenta majoritatii persoanelor componente; daca la prima convocare nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va tine in prezenta persoanelor interesate, chiar daca nu este intrunita majoritatea.
(2) Hotararile se iau cu votul deschis al majoritatii celor prezenti.
(3) În situatii cerute expres de majoritatea membrilor prezenti votul poate fi secret.
Art. 47. - (1) Locurile devenite vacante in consilii si birouri se completeaza prin cooptare din randul delegatilor de la ultimele alegeri, pe principiul reprezentativitatii.
(2) În cazurile in care functia de presedinte devine vacanta din orice motive, atributiile presedintelui vor fi preluate de unul dintre vicepresedinti, desemnat in mod operativ de biroul consiliului organizatiei in cauza.
Art. 48. - Membrii Consiliului A.V.P.S.. nu pot fi in acelasi timp si membri ai consiliilor altor organizatii similare.
Art. 49. - Membrii consiliului si ai biroului acestuia, precum si cei ai comitetelor filialelor, care lipsesc nemotivat de la mai mult de doua sedinte consecutive sau de la mai mult de 3 sedinte in decursul unui an calendaristic, se considera demisionati si vor fi inlocuiti, prin cooptare, potrivit prevederilor art. 47; in cazul presedintelui, vicepresedintilor si directorului pierderea calitatii de membru in organele de conducere mentionate atrage inlocuirea neconditionata din functie.
Art. 50. - A.V.P.S. ........................ isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:
a) prin hotarare a adunarii generale a organizatiei;
b) cand scopul organizatiei nu mai poate fi realizat, inclusiv ca urmare a excluderii din A.G.V.P.S.;
c) din cauza de insolvabilitate;
d) cand numarul membrilor scade sub limita prevazuta de lege si de statut;
e) cand scopul sau actiunea organizatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
f) cand scopul se urmareste prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;
g) cand hotararile adunarilor generale sunt luate cu incalcarea propriului statut sau a legii.
Art. 51. - Oricare ar fi cauza dizolvarii A.V.P.S., lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii.
Art. 52. - Consiliul A.V.P.S....................... va proceda si va hotari in timp util la adaptarea corespunzatoare a prevederilor prezentului statut, care devin contrare actelor normative in vigoare, prin modificarea necesara a textelor, solicitand instantei de judecata inscrierea mentiunilor cuvenite; hotararile vor fi supuse spre ratificare la prima adunare generala a A.V.P.S................... .
Art. 53. - Prezentul statut a fost adoptat, ca urmare a modificarii Statutului A.G.V.P.S., de Consiliul A.V.P.S.........., astazi,., data de la care este in vigoare, modifica si inlocuieste vechiul statut autentificat sub nr. ................ din.. de Biroul notarial ....................., urmand sa fie ratificat intocmai sau modificat in prima adunare generala a organizatiei.

No Comments Yet.

Leave a comment