LEGE nr. 113 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura

Parlamentul României adopta prezenta lege.
Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
1.La articolul I punctul 1, litera d) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
"d) imbunatatirea conditiilor de realizare a activitatilor de pescuit si acvacultura, precum si a nivelului de trai al producatorilor;"
2.La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un punct nou, punctul 11 cu urmatorul cuprins:
"11. Litera k) a articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
«k) gestionare durabila - exploatarea resurselor acvatice vii, prin metode si procedee adecvate de pescuit, la un nivel care sa nu aiba consecinte negative pe termen lung asupra biodiversitatii ecosistemelor marine si continentale;»"
3.La articolul I punctul 2, articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Responsabilitatea privind definirea si implementarea strategiei si politicii referitoare la conservarea si administrarea resurselor acvatice vii, existente in apele marine si continentale, acvacultura, organizarea pietei produselor pescaresti, structurile de pescuit si acvacultura revine autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.
(2) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura finanteaza cheltuielile privind realizarea obiectivelor si actiunilor prevazute in strategie."
4.La articolul I punctul 3, articolele 71, 73 si 77 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 71
Pentru elaborarea strategiei nationale si a reglementarilor referitoare la conservarea si managementul resurselor acvatice vii, existente in apele marine si continentale, acvacultura, organizarea pietei produselor pescaresti, structurile de pescuit si acvacultura, precum si pentru implementarea si controlul aplicarii si respectarii acestora, se infiinteaza Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.
.................................................................
Art. 73
Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura are urmatoarele atributii principale si responsabilitati:
a) elaboreaza strategia si politicile necesare in domeniul pescuitului si acvaculturii;
b) coordoneaza si monitorizeaza activitatea de pescuit si acvacultura;
c) stabileste metodologia de evaluare a resurselor acvatice vii si a cotelor anuale admisibile de pescuit;
d) tine Registrul unitatilor de productie din acvacultura;
e) elaboreaza proiecte de reglementari privind accesul la resursele acvatice vii;
f) coordoneaza si monitorizeaza privatizarea societatilor comerciale cu profil piscicol si concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajarile piscicole aflate in portofoliul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;
g) desfasoara activitati de control si inspectie piscicola;
h) tine Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit;
i) colaboreaza cu ministerele si organele de specialitate, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale implicate in activitatea de pescuit si acvacultura;
j) emite avizul de recunoastere pentru organizatiile de producatori din domeniul pescuitului si acvaculturii pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale;
k) indeplineste functia de autoritate de management a politicii structurale in domeniul pescuitului si acvaculturii;
l) reglementeaza piata produselor pescaresti;
m) acrediteaza institutiile de invatamânt si cercetare si asociatiile profesionale neguvernamentale pentru evaluarea si estimarea resurselor acvatice vii;

n) organizeaza cursuri de formare profesionala, seminarii, conferinte, dezbateri si consultanta piscicola.
........................................................................
Art. 77
Salarizarea personalului din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se face potrivit prevederilor legale privind drepturile salariale si alte drepturi ale functionarilor publici din institutiile publice de interes national."
5.La articolul I, dupa punctul 3 se introduce un punct nou, punctul 31, cu urmatorul cuprins:
"31 Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 8
(1) Pentru gestionarea durabila a resurselor acvatice vii care apartin domeniului public al statului se infiinteaza Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, institutie publica cu personalitate juridica, cu caracter financiar si comercial, cu finantare extrabugetara, in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.
(2) Sediul administrativ al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol este in municipiul Bucuresti.
(3) Regulamentul de organizare si functionare a Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, precum si patrimoniul acesteia se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.»"
6.La articolul I, punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
"4. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 9
(1) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol gestioneaza bunuri de natura celor prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutie, republicata, si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Agentiei Domeniilor Statului in ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce rezulta din contractele incheiate de Agentia Domeniilor Statului cu agenti contractanti ce detin in exploatare sau in administrare amenajari piscicole, precum si cu cei care au incheiat contracte de asociere in participatiune.
(3) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol va incheia acte aditionale cu agentii contractanti, precum si cu cei care au incheiat contracte de asociere in participatiune, in termen de 30 de zile de la preluarea contractelor prevazute la alin. (2).
(4) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol preia cu titlu gratuit actiunile pe care Agentia Domeniilor Statului le detine la societatile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, precum si alte terenuri aferente amenajarilor piscicole detinute de Agentia Domeniilor Statului, in baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
(5) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Administratiei Nationale "Apele Române" in ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce rezulta din contractele legal incheiate cu agentii economici care au ca obiect de activitate pescuitul in scop comercial sau recreativ/sportiv si va incheia o conventie pentru stabilirea conditiilor economice de colaborare.
(6) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol este condusa de un consiliu de administratie format din 5 membri, numit prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura; unul dintre membri este desemnat sa indeplineasca functia de presedinte. În consiliul de administratie este numit si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.
(7) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie se stabileste prin ordinul de numire si nu poate fi mai mare de 4 ani.
(8) Salarizarea membrilor consiliului de administratie si a personalului Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.»"
7.La articolul I punctul 5, articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol are urmatoarele atributii principale:
a) aplica strategia nationala in ceea ce priveste gestionarea durabila a resurselor acvatice vii;
b) privatizeaza societatile comerciale cu profil piscicol si/sau amenajarile piscicole pe care le are in portofoliu;
c) concesioneaza terenurile pe care sunt amplasate amenajarile piscicole din domeniul public sau privat al statului;
d) elaboreaza caietele de sarcini in vederea privatizarii si/sau concesionarii;
e) indeplineste functia de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru pescuit, prin realizarea unor atributii delegate de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in baza unor acorduri interinstitutionale;
f) desfasoara orice alte activitati stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura."
8.La articolul I punctul 6, alineatul (8) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
"(8) Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se aproba prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura."
9.La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un punct nou, punctul 71, cu urmatorul cuprins:
"71. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 13
Dreptul de pescuit in bazinele piscicole naturale apartine statului si se atribuie de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in calitate de administrator al resurselor acvatice vii, in conformitate cu prevederile prezentei legi.»"
10.La articolul I punctul 8, articolul 132 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 132
(1) Autorizatia de pescuit este documentul prin care se atribuie dreptul de pescuit in scop comercial si/sau recreativ/sportiv unei persoane fizice sau juridice si contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii, perioada de valabilitate, zona de pescuit, efortul de pescuit si cota alocata pe specii.
(2) Un ansamblu de nave/ambarcatiuni cu aceleasi caracteristici si care activeaza in aceeasi zona de pescuit va putea primi o autorizatie colectiva de pescuit.
(3) Autorizatia de pescuit in scop comercial se va elibera si in cazul exercitarii activitatii de pescuit in ape ce nu apartin jurisdictiei sau suveranitatii române de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu prevederile acordurilor internationale incheiate de România.
(4) Capturarea reproducatorilor din bazinele piscicole naturale, necesari activitatilor de reproducere artificiala, se face in baza unei autorizatii speciale eliberate de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura."
11.La articolul I, dupa punctul 8 se introduce un punct nou, punctul 81, cu urmatorul cuprins:
"81. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 14
Accesul la resursele acvatice vii, in vederea practicarii pescuitului in scop comercial, se atribuie in mod direct pescarilor, persoane fizice si/sau juridice, organizatiilor de pescari din domeniul pescuitului comercial, legal constituite si recunoscute pe baza criteriilor stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.»"

12.La articolul I punctul 9, articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
Gestionarii resurselor acvatice vii si beneficiarii dreptului de pescuit exercita cu personal specializat paza resurselor acvatice vii, a exploatarii acestora, controlul activitatilor de pescuit, combaterea pescuitului ilegal, furturilor, distrugerilor si degradarilor."
13.La articolul I punctul 10, articolul 223 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 223
La nivelul structurilor teritoriale proprii organizarea activitatii de paza este reglementata prin statutul gestionarilor."
14.La articolul I punctul 13, alineatele (2) si (3) ale articolului 30 se abroga.
15.La articolul I punctul 15, alineatele (5) si (8) ale articolului 3825 vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Zonele de protectie se aproba de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, la propunerea gestionarilor resurselor acvatice vii din domeniul public.
.............................................................
(8) Gestionarii si beneficiarii resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale au obligatia sa execute lucrari pentru protectia si refacerea habitatelor naturale."
16.La articolul I punctul 16, litera c) a articolului 551 va avea urmatorul cuprins:
"c) nemarcarea uneltelor de pescuit;"
17.La articolul I punctul 18, literele e) si g) ale alineatului (1) al articolului 562 vor avea urmatorul cuprins:
"e) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substante toxice si narcotice de orice fel, pescuitul cu unelte de plasa monofilament in Delta Dunarii, precum si folosirea armelor de foc in scopul omorârii pestilor sau a vietuitoarelor acvatice;
..............................................................
g) comercializarea ilegala a pestelui, icrelor si produselor din peste ori detinerea sau transportul in vederea comercializarii, fara documentele legale."
18.La articolul I punctul 19, articolul 571 se abroga.
19.La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 611 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 611
(1) Cuantumul despagubirilor datorate pentru pagube cauzate resurselor acvatice vii prin infractiuni/contraventii se stabileste de experti, se hotaraste de instantele judecatoresti si revine, dupa caz, bugetului de stat si/sau gestionarilor resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale si/sau proprietarilor/detinatorilor bazinelor piscicole amenajate."
20.La articolul I, dupa punctul 22 se introduc doua puncte noi, punctele 221 si 222, cu urmatorul cuprins:
"221. Articolul 79 se abroga.
222. Punctul 2 din anexa nr. 3 va avea urmatorul cuprins:
«2. Pescuitul in scop recreativ/sportiv in bazinele piscicole naturale se practica de pe mal si/sau din barca, in timpul iernii, pescuitul recreativ/sportiv se poate practica de pe gheata, cu exceptia zonelor de protectie speciala a iernarii pestelui.»"
21.Alineatul (2) al articolului II va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prevederile alin. (2) si (4) ale art. 9 din Legea nr. 192/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se duc la indeplinire in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta."
22.Dupa articolul II se introduce articolul II1 cu urmatorul cuprins:
"Art. II1
Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, institutie publica de interes national care raspunde in numele statului de elaborarea si implementarea strategiei nationale si politicilor in domeniul pescuitului si acvaculturii, deleaga gestionarea durabila a resurselor acvatice vii Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" si Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, pentru apele de pe teritoriul rezervatiei, respectiv apele de munte."
Art. II
(1)Dispozitiile Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, modifica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Prevederile contrare prezentei legi se abroga.
-****-
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 395 din data de 10 mai 2005

No Comments Yet.

Leave a comment