Ordonanta de urgenta nr. 76 din 13 iunie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Ordonanta de urgenta nr. 76 din 13 iunie 2002
pentru modificarea si completarea
Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 455 din 27 iunie 2002
Art. I. - Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 20 aprilie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Pentru administrarea fondului piscicol care apartine domeniului public al statului, cu exceptia zonei administrate de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" si a celei administrate de Regia Nationala a Padurilor, se infiinteaza Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, institutie publica cu personalitate juridica, cu caracter financiar si comercial, cu finantare extrabugetara, in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) Sediul administrativ al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol este in municipiul Bucuresti, Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, precum si patrimoniul acesteia se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor."
2. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol administreaza bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

(2) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol administreaza amenajari piscicole, proprietate publica sau privata a statului, care au ca destinatie producerea de puiet, remonti si reproducatori, necesari pentru repopularea bazinelor piscicole naturale.

(3) Amenajarile piscicole mentionate la alin. (2), nominalizate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, cu dotarile si constructiile aferente, precum si terenurile pe care acestea sunt amplasate se vor prelua, cu titlu gratuit, prin protocol de predare-primire, de la Agentia Domeniilor Statului.

(4) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Companiei Nationale "Apele Române" - S.A. in ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce rezulta din contractele legal incheiate cu agenti economici care au ca obiect de activitate pescuitul in scop comercial sau recreativ/sportiv si va incheia o conventie pentru stabilirea conditiilor economice de colaborare.

(5) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol este condusa de un consiliu de administratie format din 5 membri numiti pe criterii de competenta profesionala, prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, iar unul dintre membrii acestuia este desemnat sa indeplineasca functia de presedinte, care este directorul general al companiei.

(6) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie se stabileste prin ordinul de numire si nu poate fi mai mare de 4 ani.

(7) Salarizarea membrilor consiliului de administratie si a personalului Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare."
3. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol are urmatoarele atributii principale:
a) aplica strategia nationala in domeniul protejarii fondului piscicol si gestionarii durabile a acestuia, prin pescuit si repopularea bazinelor piscicole naturale;
b) elaboreaza metodologia de evaluare a fondului piscicol si de stabilire a cotelor anuale de pesti si alte vietuitoare acvatice si le supune spre aprobare autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura;
c) urmareste exploatarea durabila prin pescuit a fondului piscicol administrat, la nivelul cotelor alocate din captura totala admisibila, si concesioneaza fondul piscicol persoanelor juridice care au in obiectul de activitate pescuitul, prin autorizarea acestei activitati, cu respectarea prevederilor legale in domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului;
d) stabileste preturile de pornire a licitatiei pentru concesionarea fondului piscicol, in baza metodologiei prevazute la lit. b), si le supune aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura;
e) asigura refacerea prin repopulari a fondului piscicol din bazinele piscicole naturale;
f) elaboreaza proiecte de reglementari in domeniul pescuitului si protectiei fondului piscicol, in conformitate cu obligatiile asumate de România prin semnarea acordurilor de aderare la conventii si organisme internationale, si le supune aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura;
g) desfasoara orice alte activitati stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

(2) Ceilalti administratori ai statului pentru fondul piscicol indeplinesc, fiecare in zona lor de administrare, si atributiile prevazute la alin. (1)."
4. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Veniturile Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se constituie din:
a) tarife pentru atestarea, licentierea si autorizarea activitatilor de pescuit comercial, recreativ/sportiv;
b) valoarea redeventei obtinute din concesionarea fondului piscicol administrat;
c) venituri provenite din activitati proprii.

(2) Veniturile prevazute la alin. (1) lit. b) ramân la dispozitia Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, având urmatoarele destinatii:
a) finantarea programelor de populare si repopulare;
b) finantarea activitatii de cercetare;
c) dezvoltarea activitatii proprii de acvacultura."
5. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Reglementarile specifice privind concesionarea fondului piscicol din bazinele piscicole naturale, precum si conditiile si criteriile de participare la licitatiile organizate in vederea concesionarii se stabilesc de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura si, respectiv, autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului, fiecare pentru zonele in care administratorii fondului piscicol sunt sub autoritatea lor, potrivit legii.

(2) Detinatorii de contracte legal incheiate, care au ca obiect de activitate pescuitul in scop comercial sau recreativ/sportiv, cu vechii administratori, au drept de preferinta la concesionarea fondului piscicol."
6. Alineatul 2 al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Atribuirea dreptului de pescuit se face prin autorizare de catre administratorii fondului piscicol."
7. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, urmatoarele fapte:
a) prinderea pestelui cu unelte de plasa si cu pripoane in râurile si lacurile din zona de munte, precum si in râurile colinare si de ses, cu exceptia Dunarii si Prutului;
b) pescuitul prin orice metode si mijloace al pestilor sau al altor vietuitoare acvatice si al reproducatorilor, in perioada de prohibitie, precum si distrugerea pontelor depuse in zonele de reproducere naturala;
c) reducerea debitului si a volumului de apa in amenajarile piscicole si pe cursurile de apa, in scop de furt sau braconaj;
d) producerea, importul, comercializarea, detinerea sau folosirea la pescuit de catre persoane neautorizate a navoadelor, voloacelor, crâsnicelor, setcilor, avelor, prostovoalelor, vârselor, vintirelor sau a altor unelte de pescuit in scop comercial;
e) importul, confectionarea, producerea, detinerea sau comercializarea uneltelor de pescuit din plasa monofilament;
f) pescuitul comercial pe cursul Dunarii si Prutului, in zona de 500 metri in aval de baraj, precum si pe toate apele curgatoare;
g) pescuitul comercial cu unelte de pescuit având ochiul de plasa sub dimensiunile minime prevazute de lege;
h) deschiderea, inchiderea, obturarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor si a gârlelor de legatura cu lacurile, baltile sau terenurile inundabile;
i) procurarea, transportul sau comercializarea pestelui, icrelor si produselor din peste fara documente legale, daca legea nu prevede circumstante agravante;
j) furtul de peste prin orice mijloace si metode din amenajarile piscicole.

(2) Tentativa se pedepseste".

8. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 5 ani la 10 ani urmatoarele fapte:
a) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozibile, cu substante toxice sau narcotice, pescuitul cu unelte de plasa monofilament, pescuitul in timpul noptii cu unelte de plasa, practicat de doua sau mai multe persoane;
b) pescuitul sturionilor sau al lostritei sub dimensiunile legale in alt scop decât de repopulare;
c) detinerea, transportul sau comercializarea sturionilor, icrelor negre sau lostritei, fara documente legale.

(2) Tentativa se pedepseste.

(3) Urmarirea si judecarea infractiunilor prevazute la alin. (1) se fac in regim de urgenta, potrivit procedurii privind infractiunile flagrante."
9. Dupa articolul 79 se introduc articolele 791-795 cu urmatorul cuprins:
"Art. 791. - (1) Se infiinteaza Comitetul Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc, organ consultativ al autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, asupra tuturor problemelor referitoare la reglementarile privind accesul la zonele si resursele piscicole, precum si stabilirea modului de exercitare a activitatilor de exploatare.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor se stabileste regulamentul de organizare si functionare al Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc.

Art. 792. - Comitetul Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc este compus din minimum 17 membri, dintre care vor fi desemnati prin vot in sedinta de constituire un presedinte si doi vicepresedinti.

Art. 793. - Functia de membru al Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc este onorifica si da dreptul la indemnizatie de transport, cazare si la diurna pentru participarea la sedinte.

Art. 794. - Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura asigura secretariatul tehnic si cheltuielile de functionare ale Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc.

Art. 795. - (1) Membrii Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc sunt nominalizati de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) Prin ordinul de infiintare a Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc se vor nominaliza membrii care reprezinta urmatoarele institutii, organizatii sau domenii, dupa caz:
a) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
b) Ministerul Finantelor Publice;
c) Ministerul de Interne;
d) Ministerul Administratiei Publice;
e) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;
f) Ministerul Justitiei;
g) invatamânt si cercetare stiintifica;
h) Academia Româna;
i) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol;
j) Inspectia piscicola;
k) Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii»;
l) Regia Nationala a Padurilor;
m) asociatii profesionale de profil;
n) Patronatul Român «Rompescaria»;
o) asociatia interprofesionala de profil;
p) Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi."
Art. II. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se stabilesc urmatoarele termene, de la data intrarii in vigoare a acesteia:
- 30 de zile pentru dispozitiile cuprinse la pct. 1 al art. I, cu referire la art. 8 alin. (3);
- 45 de zile pentru dispozitiile cuprinse la pct. 2 al art. I, cu referire la art. 9 alin. (3);
- 6 luni pentru dispozitiile cuprinse la pct. 9 al art. I, cu referire la art. 791 alin. (1).

Art. III. - Legea nr. 192/2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, dupa aprobarea acesteia din urma de catre Parlament, dându-se articolelor o noua numerotare.

No Comments Yet.

Leave a comment