LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I

Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza conservarea, administrarea si exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultura, precum si procesarea si comercializarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura, cand aceste activitati se realizeaza:

a) pe teritoriul Romaniei;

b) in apele maritime romanesti, de catre nave care arboreaza pavilion roman sau nave care arboreaza pavilionul altor state;

c) in apele nationale ale altor state sau in marea libera, de catre nave care arboreaza pavilion roman.

(2) Prezenta lege stabileste masurile privind:

a) organizarea si administrarea sectorului pescaresc;

b) conservarea si exploatarea resurselor acvatice vii;

c) politica structurala si administrarea capacitatii flotei de pescuit;

d) acvacultura;

e) organizarea pietei produselor pescaresti;

f) cercetarea stiintifica in domeniul pescaresc;

g) controlul si respectarea reglementarilor;

h) relatiile internationale;

i) raspunderi si sanctiuni.

(3) Prezenta lege reprezinta cadrul general de reglementare, pe baza caruia se emite legislatia secundara pentru sectorul pescaresc."

2.Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2

Obiectivele prezentei legi sunt:

a) urmarirea unei exploatari echilibrate si responsabile a resurselor acvatice vii din bazinele naturale, favorizand dezvoltarea durabila si adoptarea masurilor necesare pentru a proteja, conserva si regenera aceste resurse si ecosistemele acvatice;

b) protejarea resurselor acvatice vii, care se gasesc in zone protejate, in conformitate cu reglementarile specifice in acest domeniu;

c) dezvoltarea activitatii de acvacultura;

d) promovarea formarii profesionale a personalului din domeniul pescaresc;

e) stimularea asocierii;

f) stimularea consumului produselor pescaresti, in special al celor excedentare si/sau subexploatate;

g) stimularea comertului responsabil, care sa contribuie la conservarea resurselor acvatice vii;

h) imbunatatirea calitatii produselor pescaresti, transparenta pietei si informarea consumatorului;

i) stimularea cercetarii stiintifice in domeniul pescaresc."

3.Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3

In sensul prezentei legi, sunt considerate:

1. Bazine piscicole naturale:

a) Dunarea teritoriala, Delta si lunca inundabila a Dunarii;

b) complexul lagunar Razelm-Sinoe si lacurile litorale;

c) paraiele si raurile de munte, colinare, de ses si zonele lor inundabile;

d) baltile si lacurile naturale;

e) lacurile de acumulare, cu zonele lor inundabile la viituri, in care se practica pescuitul;

f) reteaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigatie si hidroenergetice;

g) limita apelor teritoriale si zona economica exclusiva a Marii Negre;

2. Bazine piscicole amenajate:

a) helesteiele;

b) iazurile cu zonele lor inundabile;

c) pastravariile;

d) vivierele flotabile;

e) statiile de reproducere artificiala;

f) instalatiile pentru cresterea superintensiva;

g) lacurile de acumulare in care se practica acvacultura."

4.Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4

In sensul prezentei legi, termenii utilizati se definesc dupa cum urmeaza:

a) acvacultura - ansamblu de procedee si tehnici avand ca scop reproducerea si/sau cresterea pestilor si a altor vietuitoare acvatice;

b) administrator - persoana juridica de interes public, careia statul ii incredinteaza administrarea fondului piscicol natural;

c) amenajare piscicola - unitate de baza a acvaculturii, reprezentata de helesteu, iaz, viviera flotabila, statie de reproducere artificiala sau alte instalatii destinate acvaculturii;

d) ape continentale - apele situate pe teritoriul Romaniei, cu exceptia apelor maritime interioare si a marii teritoriale;

e) ape maritime romanesti - apele maritime in care Romania isi exercita drepturi suverane si jurisdictia, in conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte;

f) captura totala admisibila (TAC) - cantitatea de peste sau alte vietuitoare acvatice, apartinand unei anumite specii sau grup de specii, exprimata in kilograme sau in numar de exemplare, care se poate obtine anual din resursele acvatice vii, fara a afecta capacitatea de regenerare naturala;

g) capturi - cantitatea de peste sau alte vietuitoare acvatice pescuite sau recoltate din apele maritime sau continentale, exprimata in kilograme sau in numar de exemplare;

h) cota - parte din captura totala admisibila din fiecare specie sau grup de specii, ce se stabileste anual persoanelor fizice sau juridice autorizate sa desfasoare activitati comerciale de pescuit;

i) efectiv piscicol - totalitatea populatiilor de pesti, scoici, broaste si alte vietuitoare acvatice, existente in bazinele piscicole amenajate;

j) efort de pescuit - produsul capacitatii si al activitatii unei nave/ambarcatiuni pescaresti; cand este vorba de un grup de nave/ambarcatiuni, suma tuturor eforturilor de pescuit ale tuturor navelor/ambarcatiunilor ce apartin acelui grup;

k) exploatare durabila - exploatarea resurselor acvatice vii, prin metode si procedee adecvate de pescuit, la un nivel care sa nu aiba consecinte negative pe termen lung asupra biodiversitatii ecosistemelor marine si continentale;

l) fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit - registru in care sunt inregistrate toate navele si ambarcatiunile de pescuit, pe categorii, dimensiuni, putere a motorului, tipuri de activitati si tehnologii de pescuit, zone de pescuit, proprietari;

m) inspector piscicol - persoana fizica care desfasoara activitati de inspectie si control, pentru constatarea respectarii reglementarilor in domeniul pescuitului si acvaculturii;

n) jurnal de pescuit - registru la bordul navelor/ambarcatiunilor de pescuit, in care sunt inregistrate zilnic datele privind efortul de pescuit si capturile realizate, cu clasificarea lor corespunzatoare pe specii;

o) nava auxiliara de pescuit - orice nava sau ambarcatiune, care nu este implicata direct in activitatea de pescuit, dar deserveste navele de pescuit, instalatiile de acvacultura sau instalatiile de pescuit pasiv;

p) nava de inspectie piscicola - nava neangajata in activitatea de pescuit, care este destinata controlului si supravegherii activitatii de pescuit;

q) nava de pescuit - orice nava sau ambarcatiune echipata pentru exploatarea comerciala a resurselor acvatice vii;

r) pescar profesionist - persoana atestata, conform legii, sa exercite pescuitul in scop comercial;

s) pescar sportiv - persoana fizica care practica pescuitul recreativ/sportiv in baza unui permis;

t) pescarie - ansamblu de activitati care privesc pescuitul, acvacultura, procesarea si comercializarea pestelui; acest termen poate defini si un segment al acestui ansamblu pentru o specie sau grup de specii;

u) pescuitul ilegal - practicarea pescuitului fara respectarea reglementarilor in domeniul pescuitului;

v) pescuitul marin - activitatea de pescuit in apele maritime, care implica un ansamblu de masuri pentru protejarea, conservarea si regenerarea resurselor acvatice vii;

w) piscicultor - persoana fizica atestata sa exercite lucrari in cadrul fermelor de acvacultura;

x) posibilitate de pescuit - dreptul legal cuantificat de pescuit, exprimat in capturi sau in efort de pescuit;

y) resurse acvatice vii - speciile de peste si alte vietuitoare acvatice marine si continentale, disponibile si accesibile;

z) unelte de pescuit - sculele, uneltele si echipamentele utilizate in pescuitul marin si in apele continentale."

5.Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5

Resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale sunt de interes national sau local."

6.Articolul 6 se abroga.

7.Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7

(1) Strategia in domeniul protectiei resurselor acvatice vii si pescuitului din bazinele piscicole naturale, precum si din bazinele piscicole amenajate, a acvaculturii si valorificarii productiei, indiferent de forma de proprietate sau de administrare, se realizeaza de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) Anual, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, va sprijini din bugetul propriu realizarea obiectivelor si actiunilor prevazute in strategie."

8.Alineatul (5) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:

"(5) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol este condusa de un consiliu de administratie format din 5 membri, numit prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura; unul dintre membri este " desemnat sa indeplineasca functia de presedinte. In consiliul de administratie este numit si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice."

9.Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11

(1) Veniturile Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se constituie din:

a) valoarea redeventei obtinute din concesionarea resurselor acvatice vii administrate;

b) venituri provenite din activitati proprii;

c) tarife.

(2) Veniturile prevazute la alin. (1) lit. b) raman la dispozitia Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, avand urmatoarele destinatii:

a) finantarea programelor de populare si repopulare;

b) finantarea activitatii de cercetare;

c) dezvoltarea activitatii proprii de acvacultura;

d) finantarea construirii infrastructurii necesare pescuitului.

(3) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol poate beneficia de credite cu dobanda preferentiala si facilitati in domeniul impozitelor si taxelor, in conditiile legii.

(4) Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se aproba prin hotarare a Guvernului."

10.Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12

(1) Reglementarile specifice privind concesionarea resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale, precum si conditiile si criteriile de participare la licitatiile organizate in vederea concesionarii se stabilesc de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura."

11.Titlul capitolului II din titlul II va avea urmatorul cuprins:

"Dreptul de pescuit, licentierea si autorizarea pescuitului"

12.La titlul II, dupa titlul capitolului II se introduc articolele 121 si 122 cu urmatorul cuprins:

"Art. 121

Accesul la resursele acvatice vii este reglementat prin acte normative emise de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, cu scopul de a asigura protectia, refacerea si conservarea acestora, in conformitate cu prezenta lege si cu practica internationala in domeniu.

Art. 122

(1) Pentru refacerea si conservarea resurselor acvatice vii, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura stabileste masuri de reglementare a efortului de pescuit si/sau stabilirea cotei alocate.

(2) Reglementarea efortului de pescuit se face prin:

a) limitarea numarului navelor/ambarcatiunilor de pescuit, in functie de caracteristicile acestora, in cadrul efortului de pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescarie;

b) limitarea timpului activitatii pescuitului;

c) numarul de unelte utilizate la pescuit;

d) oprirea pescuitului.

(3) Stabilirea cotei se face prin limitarea volumului capturilor pentru o anumita specie sau grupuri de specii pe zone de pescuit, perioade de timp, metode de pescuit, nave/ambarcatiuni sau grupuri de nave/ambarcatiuni, sau in baza altor criterii stabilite ulterior de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura."

13.Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13

(1) Dreptul de pescuit in bazinele piscicole naturale apartine statului si se atribuie de catre administratorii resurselor acvatice vii, in conformitate cu prevederile prezentei legi."

14.Dupa articolul 13 se introduc articolele 131 si 132 cu urmatorul cuprins:

"Art. 131

(1) Licenta de pescuit este un document netransmisibil, emis de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, pe baza datelor inregistrate in fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, care va cuprinde date privind proprietarul sau, dupa caz, administratorul navei/ambarcatiunii, caracteristicile tehnice ale acesteia, zona de pescuit, metodele, uneltele si echipamentele de pescuit prevazute la bord, precum si perioada de valabilitate.

(2) In cazul transmiterii proprietatii navei/ambarcatiunii, noul proprietar va comunica schimbarea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, in vederea eliberarii unei noi licente de pescuit.

(3) Neutilizarea licentei de pescuit, fara o cauza justificata, in timpul perioadei sale de valabilitate, va fi considerata ca o renuntare a titularului la activitatea de pescuit, procedandu-se la excluderea definitiva a navei/ambarcatiunii din fisier.

(4) Navele si ambarcatiunile de pescuit au obligatia de a avea la bord licenta de pescuit.

Art. 132

(1) Autorizatia de pescuit eliberata de administratorii resurselor acvatice vii va contine date referitoare la titularul acesteia, numarul licentei de pescuit a navei/ambarcatiunii, perioada de valabilitate, zona de pescuit, modalitatea de pescuit si cota alocata pe specii.

(2) Un ansamblu de nave/ambarcatiuni cu aceleasi caracteristici, si care activeaza in aceeasi zona de pescuit, va putea primi o autorizatie colectiva de pescuit.

(3) Autorizatia de pescuit se va elibera si in cazul exercitarii activitatii de pescuit in ape ce nu apartin jurisdictiei sau suveranitatii romane.

(4) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura va stabili modelul autorizatiilor de pescuit."

15.Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14

Accesul la resursele acvatice vii, in vederea practicarii pescuitului in scop comercial, se atribuie de catre administratorii statului, astfel:

a) prin concesionare, pe baza de licitatie publica, societatilor comerciale, asociatiilor de pescari si altor forme de asociere; detinatorii de active si cei care au contracte in derulare au drept de preemptiurie la concesionare;

b) alte modalitati stabilite prin reglementari specifice de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura."

16.Articolul 17 se abroga.

17.Dupa articolul 19 se introduce articolul 191 cu urmatorul cuprins:

"Art. 191

Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura conditioneaza exercitarea pescuitului speciilor protejate, in baza unor reglementari specifice."

18.Articolul 20 se abroga.

19.Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21

(1) Prin pescuit in scop recreativ/sportiv, se intelege pescuitul efectuat cu undita si cu lanseta, in scop de agrement/performanta, in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, pe baza unui permis nominal.

(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv nominal se elibereaza de asociatiile de pescari sportivi, legal constituite, in baza unui test aprobat de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(3) Pescuitul recreativ/sportiv se poate exercita si in amenajari piscicole si in lacuri de acumulare in care se practica acvacultura, in conditiile si pe baza Regulamentului de pescuit recreativ/sportiv, intocmit de catre administratorii acestora."

20.Articolele 23-25 se abroga.

21.La titlul III. dupa titlul capitolului I se introduc articolele 261 si 262 cu urmatorul cuprins:

"Art. 261

Acvacultura, astfel cum este definita la art. 4 lit. a), se poate practica in amenajari sau instalatii special destinate cresterii pestilor sau altor vietuitoare acvatice, precum si in lacurile de acumulare nominalizate de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, in baza studiilor efectuate de institutiile de cercetare de profil.

Art. 262

(1) Politica de baza pentru dezvoltarea acvaculturii se realizeaza prin:

a) masuri pentru adaptarea productiei la cerintele pietei;

b) masuri pentru imbunatatirea sistemului de comercializare si informarea consumatorilor;

c) instruirea producatorilor din acvacultura;

d) masuri pentru siguranta produselor din acvacultura si asigurarea sanatatii populatiei;

e) masuri de asigurare a productiei din acvacultura, pentru cazuri de forta majora;

f) masuri pentru asigurarea sanatatii si bunastarii vietuitoarelor acvatice;

g) masuri pentru protectia mediului;

h) dezvoltarea cercetarii."

22.Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 28

Concesionarea resurselor acvatice vii din proprietatea publica sau privata a statului se face de catre Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol."

23.Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 29

(1) Folosirea amenajarilor piscicole pentru realizarea productiei de peste si alte vietuitoare acvatice este obligatorie pentru toti utilizatorii.

(2) Schimbarea destinatiei sau dezafectarea amenajarilor piscicole se aproba de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, in baza avizului de mediu."

24.Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 30

(1) Autorizarea agentilor economici care desfasoara activitate de acvacultura se face conform prezentei legi de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) In cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura se infiinteaza Registrul unitatilor de productie din acvacultura, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate unitatile si instalatiile folosite pentru activitatea de acvacultura. In registru se vor mentiona date privind proprietarul sau administratorul unitatii, date tehnice de constructie si functionare, precum si speciile cultivate.

(3) Unitatile de productie incluse in Registrul unitatilor de productie din acvacultura vor primi licenta de acvacultura pentru o perioada determinata, eliberata de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(4) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau administratorului, precum si modificarile privind capacitatea de productie si speciile cultivate, trebuie comunicata autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, in vederea reactualizarii registrului si eliberarii unei noi licente de acvacultura, dupa caz.

(5) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura stabileste, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, modul de operare in Registrul unitatilor de productie din acvacultura, criteriile si conditiile de acordare a licentei de acvacultura, precum si perioada de valabilitate a acesteia."

25.Articolele 31 si 32 se abroga.

26.Dupa articolul 35 se introduce articolul 351 cu urmatorul cuprins:

"Art. 351

Introducerea in cultura a speciilor de pesti sau alte vietuitoare acvatice noi, provenite din import, se face cu avizul prealabil al autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura."

27.Dupa articolul 37 se introduce articolul 371 cu urmatorul cuprins:

"Art. 371

(1) Pentru a se asigura de respectarea legislatiei in domeniul pescuitului, acvaculturii, comercializarii produselor pescaresti si al altor activitati conexe, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura organizeaza activitati permanente de control, prin Inspectia Piscicola.

(2) Activitatea de control se desfasoara de catre inspectorii piscicoli, care au acces la toate navele/ambarcatiunile de pescuit, uneltele si instalatiile de pescuit, fermele si instalatiile de acvacultura, constructiile anexe, mijloacele de transport, unitatile de procesare si/sau comercializare, registre si documente, si care intocmesc un proces-verbal de constatare/sanctionare, in care se descriu circumstantele si rezultatul actiunilor lor.

(3) Persoanele supuse controlului au obligatia sa puna la dispozitia inspectorului piscicol toate mijloacele necesare pentru indeplinirea functiei de inspectie."

28.Dupa articolul 38 se introduce articolul 381 cu urmatorul cuprins:

"Art. 381

Unitatile Politiei, ale Politiei de frontiera si ale Autoritatii Navale Romane, in conformitate cu atributiile ce le revin, au obligatia de a participa, la solicitarea Inspectiei Piscicole, la actiunile de control privind aplicarea si respectarea prevederilor prezentei legi."

29.Dupa titlul IV - "Inspectia Piscicola" se introduc titlurile IV1-IV4 cu urmatorul cuprins:

"TITLUL IV1 Organizarea pietei produselor pescaresti

Art. 382

Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura stabileste masuri privind comercializarea si procesarea produselor obtinute din pescuit si din acvacultura, in special pentru:

a) respectarea standardelor de calitate a produselor pescaresti pe toata durata procesului de comercializare, pentru a asigura transparenta pe piata si pentru a face posibila informarea corespunzatoare a consumatorilor, in special in ceea ce priveste natura produsului;

b) elaborarea de norme tehnice, in conformitate cu reglementarile pentru conservarea si protectia resurselor acvatice vii, care sa garanteze desfasurarea optima a procesului de comercializare a produselor rezultate din pescuit si acvacultura;

c) incurajarea si sprijinirea procesarii produselor;

d) imbunatatirea calitatii si promovarea acestor produse.

Art. 383

(1) Pe parcursul intregului proces de comercializare, produsele trebuie sa fie identificate corect si sa indeplineasca normele privind comercializarea, stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) Normele privind comercializarea produselor pescaresti se refera, in principal, la prospetime, calibraj, denumirea speciei, originea produsului, prezentare si etichetare.

Art. 384

(1) In sensul prezentei legi, prin prima vanzare se intelege acea vanzare care se realizeaza pentru prima data si care stabileste pretul produsului prin document.

(2) Prima vanzare a produselor proaspete, refrigerate si/sau congelate realizate din pescuit se face in locurile stabilite si autorizate de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 385

Produsele proaspete, refrigerate si/sau congelate realizate din pescuit, care constituie obiectul primei vanzari intr-un loc situat in afara portului de debarcare si care trebuie sa fie transportate inainte de a se produce prima vanzare sunt insotite, pana la locul primei vanzari, de documente stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 386

Este interzisa comercializarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura, de orice origine sau provenienta, a caror marime sau greutate este mai mica decat cea prevazuta in reglementari, sau al caror mod de obtinere nu este in conformitate cu normele stabilite de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura sau contravin normelor sanitar-veterinare.

TITLUL IV2

Politica structurala si administrarea capacitatilor de productie

Art. 387

Politica organizarii sectorului de pescuit se realizeaza prin:

a) masuri destinate perfectionarii personalului care activeaza in sector;

b) masuri de sprijinire a organizatiilor de producatori si a altor forme asociative;

c) masuri pentru constructia, modernizarea si reconversia navelor de pescuit, cu scopul obtinerii unei flote de pescuit moderne, competitive, cu conditii corespunzatoare de munca la bord si de imbunatatire a calitatii produselor, adaptata la actualele zone de pescuit, precum si la exploatarea altora noi, capabile sa garanteze eficienta activitatii;

d) masuri de adaptare a capacitatii flotei la starea resurselor acvatice vii;

e) masuri de stabilire a porturilor de inmatriculare, precum si schimbarea acestora;

f) masuri de reglementare a descarcarii si a primei vanzari a produselor pescaresti, independent de originea acestora;

g) masuri pentru stabilirea structurii productiei, in functie de cerintele pietei.

Art. 388

Persoanele fizice sau juridice, care detin capacitati de productie pentru practicarea pescuitului in scop comercial sau acvaculturii, se pot constitui, la libera lor initiativa, in organizatii de producatori, cu scopul practicarii unui pescuit responsabil si imbunatatirii conditiilor de vanzare a produselor realizate de membrii acestora.

Art. 389

Membrii organizatiilor trebuie sa vanda produsul sau produsele pentru care s-au asociat prin intermediul organizatiilor si sa aplice normele adoptate de organizatie, in scopul imbunatatirii calitatii produselor, adaptarii volumului ofertei la cerintele pietei si imbunatatirii procesului de comercializare.

Art. 3810

(1) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura stabileste criteriile de recunoastere oficiala a organizatiilor de producatori din sectorul pescaresc.

(2) Activitatea economica desfasurata in zonele geografice in care organizatiile s-au constituit va reprezenta criteriul esential de recunoastere.

Art. 3811

(1) Recunoasterea oficiala a organizatiilor de producatori, a reprezentativitatii lor si a caracterului exclusiv al unei zone revine autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura va putea retrage recunoasterea organizatiilor de producatori din competenta sa in momentul in care acestea nu mai indeplinesc cerintele care au determinat recunoasterea lor sau cand nu mai indeplinesc criteriile cu privire la functionarea lor.

Art. 3812

Construirea, modernizarea si reconversia navelor de pescuit se realizeaza in cadrul programelor desfasurate de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, pentru adaptarea efortului de pescuit la situatia resurselor acvatice vii existente in zonele de pescuit si tinand cont de obligatiile internationale asumate.

Art. 3813

(1) Autorizarea construirii navelor/ambarcatiunilor de pescuit este acordata de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, astfel incat navele/ambarcatiunile ce se construiesc sa substituie una sau mai multe nave eliminate din fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) Aceste conditii au in vedere tonajul, puterea motorului si alte aspecte tehnice legate de navele si ambarcatiunile de pescuit, modalitatile de pescuit sau zonele de pescuit pe care le folosesc.

(3) Licenta navei de pescuit aflata in constructie este documentul care o identifica, in vederea inceperii activitatii de pescuit. In licenta se vor inscrie datele de identificare a navei, portul de inmatriculare si eliminarile de nave/ambarcatiuni de pescuit facute pentru construirea noii nave sau ambarcatiuni de pescuit, care nu mai sunt apte pentru exercitarea activitatii de pescuit.

Art. 3814

(1) Modernizarea si reconversia navelor/ambarcatiunilor de pescuit au drept scop modificarea conditiilor tehnice ale acestora, pentru a fi adaptate la normele nationale si la cele derivate din normele internationale in vigoare, in ceea ce priveste prevenirea accidentelor de munca, imbunatatirea conditiilor de trai, rationalizarea operatiunilor de pescuit si perfectionarea proceselor de manipulare si conservare a produselor la bord.

(2) Cand lucrarile de modernizare si reconversie implica cresterea efortului de pescuit, cu respectarea formei initiale a navei/ambarcatiunii, se elimina alte nave/ambarcatiuni inscrise in fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

(3) Lucrarile de modernizare si reconversie sunt autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.

(4) Ajutoarele financiare care se acorda pentru modernizarea si reconversia navelor/ambarcatiunilor de pescuit sunt conditionate de realizarea imbunatatirilor prevazute la alin. (1) si tin cont de obligatiile internationale asumate.

Art. 3815

In scopul adaptarii flotei la situatia zonelor de pescuit, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura poate opri, temporar sau definitiv, activitatea anumitor nave/ambarcatiuni de pescuit.

Art. 3816

(1) Prin oprirea definitiva a unei nave/ambarcatiuni de pescuit se intelege incetarea activitatii pescaresti a acesteia.

(2) Oprirea definitiva a navelor de pescuit se aplica acelor nave/ambarcatiuni care activeaza in zone de pescuit a caror situatie necesita o adaptare structurala pe termen lung, in scopul reducerii efortului de pescuit si favorizarii refacerii resurselor acvatice vii.

(3) Oprirea definitiva a unei nave/ambarcatiuni de pescuit determina eliminarea acesteia din fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

(4) Conditiile de compensare, urmare a opririi definitive a activitatii navei/ambarcatiunii, atat in ceea ce-l priveste pe proprietar, cat si in ceea ce-i priveste pe angajati, se vor stabili prin hotarare a Guvernului.

Art. 3817

(1) Prin oprirea temporara a activitatii unei nave/ambarcatiuni de pescuit se intelege incetarea activitatii pe o perioada de timp determinata.

(2) Oprirea temporara este o masura conjuncturala, cu scopul reducerii efortului de pescuit, ca urmare a unor circumstante stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(3) Conditiile in care se pot compensa din fondurile publice pierderile derivate din oprirea temporara a activitatii se vor stabili prin hotarare a Guvernului.

(4) Compensatiile financiare nu se vor acorda cand cauza ce determina oprirea temporara a activitatii este un exces al efortului de pescuit sau cand oprirea temporara este o cerinta derivata din aplicarea ordinului anual de prohibitie.

Art. 3818

(1) Portul de inmatriculare, pentru navele/ambarcatiunile care pescuiesc in apele maritime si continentale ale Romaniei, este acela de unde nava si/sau ambarcatiunea de pescuit isi incepe activitatea de pescuit, expediere si comercializare a capturilor.

(2) Pentru obtinerea autorizatiilor de constructie sau de modificare a caracteristicilor tehnice ale navelor si ambarcatiunilor de pescuit, in conformitate cu reglementarile in vigoare, proprietarii acestora sunt obligati sa depuna la capitania de port, pe langa celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare, si un aviz din partea directiei de specialitate din cadrul autoritatii care raspunde de pescuit si acvacultura.

(3) Proprietarii navelor sau ambarcatiunilor de pescuit care au arborat alt pavilion si care doresc sa obtina, pentru respectivele nave sau ambarcatiuni de pescuit, dreptul de arborare a pavilionului roman vor depune la capitania de port, pe langa celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare, si un aviz din partea directiei de specialitate din cadrul autoritatii care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 3819

Navele/ambarcatiunile de pescuit sau comerciale care descarca produse pescaresti pe teritoriul national trebuie sa o faca in porturi stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

TITLUL IV3

Masuri de protejare si de administrare a resurselor acvatice vii

Art. 3820

(1) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura monitorizeaza activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanenta pentru cunoasterea, in timp real, a intrarilor, iesirilor precum si stationarea navelor/ambarcatiunilor in zonele de pescuit, capturile, intrarile si iesirile din port sau alte circumstante.

(2) Pentru monitorizarea efortului de pescuit, in cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, se constituie fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate navele/ambarcatiunile cu pavilion romanesc ce pot exercita activitatea de pescuit in apele maritime si continentale sau activitati auxiliare pescuitului.

(3) Navele si ambarcatiunile incluse in fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit primesc licenta de pescuit.

(4) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, impreuna cu Autoritatea Navala Romana, stabileste modul de operare a fisierului navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

Art. 3821

La bordul navelor/ambarcatiunilor trebuie sa existe un jurnal de pescuit in care sunt notate detalii privind activitatea de pescuit, stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura. Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura poate scuti de obligatia de a avea la bord jurnalul de pescuit unele nave/ambarcatiuni care nu au conditii de completare a acestuia.

Art. 3822

(1) Navele/ambarcatiunile, care descarca pe teritoriul national capturile, trebuie sa prezinte autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, in conditiile stabilite de aceasta, o declaratie de debarcare care va cuprinde cantitatile descarcate pentru fiecare specie, zona de provenienta si alte date stabilite de aceasta.

(2) Navele/ambarcatiunile romanesti care descarca produsele pescaresti in afara teritoriului national au obligatia de a comunica datele cuprinse in declaratia de debarcare autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, in conditiile stabilite de aceasta.

(3) Navele ce apartin statelor terte si care vor sa descarce produse pescaresti in porturile romanesti trebuie sa comunice autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura portul de descarcare, ora de sosire si declaratia de debarcare.

(4) Operatiunea de descarcare poate incepe din momentul in care capitanul navei sau reprezentantul sau prezinta un aviz din partea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 3823

(1) Navele/ambarcatiunile de pescuit aflate sub pavilion romanesc comunica autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, in termenii stabiliti de aceasta, date privind transbordarea produselor de pescuit realizate la bord pe alte nave/ambarcatiuni sau pe care le primesc de la alte nave/ambarcatiuni.

(2) Navele apartinand statelor terte vor trebui sa obtina autorizatie de transbordare.

Art. 3824

(1) Dimensiunile minime ale speciilor de pesti si alte vietuitoare acvatice, admise la pescuit in bazinele piscicole naturale, si dimensiunile minime ale ochiului uneltelor de pescuit sunt prevazute in anexa nr. 4.

(2) In functie de rezultatele cercetarilor si de evolutia marimii stocurilor, anexa nr. 4 poate fi modificata prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.

(3) Exemplarele cu dimensiunile sub limita minima celei reglementate nu vor putea fi retinute la bord, transbordate, descarcate sau comercializate, acestea fiind redate mediului acvatic imediat dupa capturarea lor.

Art. 3825

(1) Anual, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, pe baza studiilor stiintifice, va stabili, prin ordin, perioadele si zonele de prohibitie a pescuitului, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii.

(2) Pentru apele curgatoare care constituie frontiera de stat, perioadele de prohibitie, regulile de pescuit, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii se stabilesc in concordanta cu conventiile internationale incheiate cu celelalte state riverane.

TITLUL IV4 Cercetarea stiintifica

Art. 3826

Pentru a compatibiliza exploatarea resurselor acvatice vii cu cerintele legate de mediul inconjurator, inclusiv conservarea biodiversitatii, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura sprijina si incurajeaza cercetarea stiintifica.

Art. 3827

Cercetarea stiintifica are drept obiective esentiale:

a) cunoasterea mediului acvatic si relatia acestuia cu resursele acvatice vii;

b) cunoasterea biologiei speciilor acvatice;

c) evaluarea impactului produs de activitatea de pescuit si acvacultura asupra ecosistemelor acvatice;

d) evaluarea periodica a stocurilor de resurse acvatice vii, in vederea stabilirii capturii totale admisibile (TAC);

e) punerea la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura a informatiilor necesare pentru realizarea strategiei si politicilor;

f) identificarea de noi zone si resurse acvatice vii ce pot fi exploatate;

g) dezvoltarea acvaculturii.

Art. 3828

(1) Pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 3827, se poate practica pescuit in scop stiintific in orice perioada a anului, inclusiv in perioadele de prohibitie, in orice loc, cu orice unelte sau metode de pescuit, in baza unei autorizatii pentru pescuit in scop stiintific emise de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, cu avizul prealabil al administratorilor statului.

(2) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura stabileste modalitatile de acordare a autorizatiei pentru pescuit in scop stiintific.

(3) Navele/ambarcatiunile care apartin institutiilor de cercetare se supun regulilor stabilite pentru navele/ambarcatiunile de pescuit comercial si sunt inscrise in fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit intr-un segment separat.

(4) Cantitatile de produse obtinute in urma pescuitului stiintific nu fac obiectul comercializarii.

(5) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, in colaborare cu institutiile de cercetare, stabileste strategia si obiectivele cercetarii.

Art. 3829

Organizatiile de producatori din sectorul pescuitului si acvaculturii, precum si alte forme de asociere colaboreaza la indeplinirea obiectivelor cercetarii stiintifice, participand la actiunile necesare si furnizand informatiile corespunzatoare."

30.Titlul V - "Protectia fondului piscicol", respectiv articolele 39-52, se abroga.

31.Dupa articolul 53 se introduce articolul 531 cu urmatorul cuprins:

"Art. 531

Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura poate decide si dispune administratorului resurselor acvatice vii retragerea licentei/autorizatiei de pescuit si/sau, dupa caz, diminuarea sau neacordarea ajutoarelorfinanciare, in urmatoarele situatii:

a) necompletarea, completarea eronata si/sau netransmiterea documentelor legale privind pescuitul/acvacultura, comercializarea si transportul produselor pescaresti;

b) nerespectarea programului de pescuit aprobat de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura;

c) nerespectarea prevederilor actelor normative emise de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, cu privire la pescuitul/acvacultura, comercializarea si transportul produselor pescaresti."

32.Articolul 54 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 54

Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei la 1.500.000 lei:

a) pescuitul recreativ/sportiv al oricarei resurse acvatice vii, efectuat fara permis/autorizatie sau cu incalcarea conditiilor autorizate, in apele maritime si continentale;

b) pescuitul recreativ/sportiv al oricarei specii de pesti, precum si al altor vietuitoare acvatice, efectuat in zonele in care pescuitul este interzis;

c) neprezentarea permisului sau a autorizatiei si a actului de identitate, cand acestea sunt solicitate de catre persoanele imputernicite sa constate contraventiile."

33.Dupa articolul 54 se introduc articolele 541 si 542 cu urmatorul cuprins:

"Art. 541

Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei:

a) pescuitul recreativ/sportiv in timpul noptii;

b) prinderea salmonidelor cu mana;

c) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;

d) pescuitul cu siruri de muste artificiale in apele salmonicole;

e) pescuitul recreativ/sportiv de catre o singura persoana, in timpul unei zile de la rasaritul si pana la apusul soarelui:

- mai mult de 10 bucati, in total, din speciile de pastrav, lipan si coregon, in apele de munte cu salmonide;

- mai mult de 5 kg de peste, cu exceptia cazului in care s-a pescuit un singur exemplar a carui greutate depaseste 5 kg;

f) retinerea/transportul/comercializarea de catre pescarii amatori a pestelui si a altor vietuitoare acvatice, pescuite sub dimensiunile minime prevazute de lege;

g) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpa a semnelor indicatoare;

h) neintocmirea de catre administratorii bazinelor piscicole amenajate a Regulamentului de pescuit recreativ/sportiv.

Art. 542

Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500.000 lei la 3.500.000 lei:

a) capturarea pestilor cu ajutorul uneltelor de pescuit din plasa sau cu pripoane in apele de munte;

b) pescuitul recreativ/sportiv al oricaror vietuitoare acvatice vii in perioadele si in zonele de prohibitie."

34.Articolul 55 se abroga.

35.Dupa articolul 55 se introduc articolele 551-554 cu urmatorul cuprins:

"Art. 551

Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva pe mai mult de doua treimi din latimea raurilor sau a canalelor;

b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva in cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, in ghiolurile Belciuc-Erenciuc si in lacurile litorale;

c) nemarcarea uneltelor de pescuit si a zonelor de pescuit;

d) neducerea la indeplinire, la termenele si in conditiile stabilite, a masurilor dispuse de catre inspectorul piscicol.

Art. 552

Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:

a) oprirea, abaterea albiilor apelor curgatoare sau scurgerea apei, totala sau partiala, fara acordul proprietarului sau beneficiarului folosintei piscicole;

b) introducerea, fara avizul autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, a speciilor, raselor sau hibrizilor de resurse acvatice vii, altele decat cele existente;

c) lipsa autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de acvacultura in amenajari piscicole.

Art. 553

Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 16.000.000 lei la 32.000.000 lei:

a) retinerea la bord, transbordarea, descarcarea si comercializarea exemplarelor sub dimensiunea minima legala;

b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul navelor/ambarcatiunilor in autovehicule, in unitatile de productie, precum si in perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;

c) pescuitul comercial in zone si in perioade de prohibitie;

d) neinscrierea sau stergerea numarului de identificare a navelor/ambarcatiunilor de pescuit, precum si a navelor/ambarcatiunilor auxiliare de pescuit.

Art. 554

Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei:

a) distrugerea sau degradarea din culpa a digurilor, barajelor si canalelor, a taluzurilor si malurilor, a instalatiilor hidrotehnice aferente amenajarilor piscicole;

b) distrugerea sau degradarea din culpa a trecatoarelor pentru pesti, a toplitelor si a cascadelor podite;

c) reducerea din culpa a debitului de apa pe cursurile de apa naturale sau amenajate, daca prin aceasta se pericliteaza existenta resurselor acvatice vii;

d) distrugerea, degradarea sau micsorarea din culpa a zonelor de protectie perimetrala a bazinelor piscicole amenajate;

e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care impiedica intrarea pestilor in sistemele de alimentare cu apa, irigatii, precum si in instalatiile hidroenergetice;

f) neluarea masurilor pentru curatarea zonelor de pescuit si pentru protejarea si salvarea resurselor acvatice vii, la constructia sau golirea lacurilor de acumulare;

g) neasigurarea debitului de apa necesar in vederea dezvoltarii normale a faunei piscicole in aval de o lucrare de barare;

h) pescuitul cu ostia, sulita, tepoaica si cu orice alte unelte intepatoare si agatatoare, prin greblare sau harponare;

i) pescuitul cu navoade, voloace, crasnice, setei, ave, prostovoale, varse, vintire sau cu alte unelte de pescuit industrial fara autorizatie sau permis de pescuit;

j) pescuitul comercial pe cursul unei ape curgatoare, in zona de 500 metri in aval de baraj."

36.Articolul 56 se abroga.

37.Dupa articolul 56 se introduce articolul 561 cu urmatorul cuprins:

"Art. 561

(1) Urmatoarele fapte constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda penala de la 50.000.000 lei la 100.000:000 lei:

a) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substante toxice si narcotice de orice fel, pescuitul cu japca si cu orice alte unelte neautorizate, precum si folosirea armelor de foc, cu scopul omorarii pestilor sau altor vietuitoare acvatice;

b) pescuitul prin orice metode al reproducatorilor in perioada de prohibitie si distrugerea icrelor embrionate de peste, in zonele de reproducere naturala;

c) folosirea, cu orice titlu, de navoade, voloace, setei, ave, prostovoale, varse, vintire, precum si alte tipuri de unelte de pescuit comercial de catre persoane fizice sau persoane juridice neautorizate, aruncarea sau depozitarea rumegusului, deseurilor menajere si zootehnice si a oricaror materii si materiale, produse si substante poluante pe malurile raurilor, paraielor, lacurilor, baltilor si amenajarilor piscicole;

d) reducerea debitului si a volumului de apa in amenajarile piscicole si pe cursurile de apa, in scop de furt, respectiv pentru braconaj;

e) deschiderea, inchiderea, obturarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel, a canalelor si a garlelor de legatura cu lacurile, baltile sau terenurile inundate;

f) pescuitul sau omorarea deliberata a mamiferelor marine;

g) procurarea, transportul si comercializarea ilegala a pestelui, icrelor si produselor din peste;

h) furtul de peste, prin orice mijloace si metode, din amenajarile piscicole.

(2) Tentativa se pedepseste."

38.Articolul 57 se abroga.

39.Dupa articolul 57 se introduce articolul 571 cu urmatorul cuprins:

"Art. 571

Cand infractiunile prevazute la art. 561 sunt savarsite de persoane cu atributii de constatare a infractiunilor si contraventiilor, pedepsele se dubleaza."

40.Articolul 58 se abroga.

41.Dupa articolul 58 se introduce articolul 581 cu urmatorul cuprins:

"Art. 581

Orice hotarare judecatoreasca, care pronunta o condamnare pentru infractiuni in materie de pescuit, poate exclude autorul infractiunii din organizatiile de producatori pentru o perioada cuprinsa intre 1 an si 3 ani."

42.Articolele 59-61 se abroga.

43.Dupa articolul 61 se introduce articolul 611 cu urmatorul cuprins:

"Art. 611

(1) Cuantumul despagubirilor datorate pentru pagube cauzate resurselor acvatice vii prin infractiuni se stabileste de experti, se hotaraste de instantele judecatoresti si revine, dupa caz, bugetului de stat sau administratorului amenajarii piscicole.

(2) Pentru stabilirea despagubirilor datorate pentru pagube cauzate resurselor acvatice vii, prin contraventii savarsite in perioada de prohibitie sau in perimetrul rezervatiilor sau al pepinierelor, se va avea in vedere dublul pretului zilei pe piata din zona in care s-a savarsit fapta."

44.Articolul 62 se abroga.

45.Dupa articolul 62 se introduce articolul 621 cu urmatorul cuprins:

"Art. 621

(1) Sunt supuse confiscarii uneltele si ambarcatiunile de pescuit, mijloacele de transport, armele de foc si orice alte bunuri care au fost folosite la savarsirea faptei.

(2) Bunurile rezultate din savarsirea contraventiei, constand in peste, icre, alte vietuitoare si produse acvatice sunt, de asemenea, supuse confiscarii.

(3) In cazurile de confiscare a bunurilor prevazute la alin. (1) si (2), organele de constatare dispun, prin documentul incheiat, valorificarea lor in conditiile legii."

46.Articolul 63 se abroga.

47.Dupa articolul 63 se introduce articolul 631 cu urmatorul cuprins:

"Art. 631

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu drept de control din cadrul Inspectiei Piscicole."

48.Articolul 64 se abroga.

49.Dupa articolul 64 se introduce articolul 641 cu urmatorul cuprins:

"Art. 641

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."

50.Articolele 65-69 si 71 -72 se abroga.

51.Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 77

Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura emite reglementari si instructiuni pentru implementarea politicii comune a pescuitului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

52.Articolul 78 si articolele 80-84 se abroga.

Art. II

In titlul si in cuprinsul Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, republicata, cu completarile ulterioare, sintagmele: "autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si silvicultura", "piscicultura", "fond piscicol", "animale acvatice" se inlocuiesc cu urmatoarele sintagme: "autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura", "acvacultura", "resurse acvatice vii", respectiv "vietuitoare acvatice".

Art. III

Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

-****-

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 593 din data de 1 iulie 2004

No Comments Yet.

Leave a comment